Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Suposat general de devolució

Els subjectes passius que no hagen pogut efectuar les deduccions per superar la quantia de les mateixes de les quotes meritades, poden sol·licitar la devolució del saldo al seu favor existent a 31 de desembre de cada any en l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'esmentat any.

Han de presentar l'autoliquidació per via electrònica a través d'internet o si es tracta de predeclaració en l'entitat bancària col·laboradora en la qual pretenen rebre la devolució o en la Delegació o Administració de la AEAT corresponent al seu domicili fiscal.

L'Administració està obligada a practicar liquidació provisional en el termini de sis mesos des que acabe el termini de presentació de la declaració.En autoliquidacions presentades anara de termini, els 6 mesos es computaran des de la data de la seua presentació.Quan de la declaració o de la liquidació provisional resulte una quantitat per retornar, procedirà a la seua devolució d'ofici.Si la liquidació provisional no es practica en este termini, procedirà per retornar d'ofici l'import total de la quantitat sol·licitada.

Transcorregut el termini de 6 mesos citat sense que s'haja ordenat el pagament de la devolució per causa imputable a l'Administració, s'aplicarà a la quantitat pendent de devolució l'interés de demora des de l'endemà a l'acabament de l'esmentat termini i fins a la data d'ordenació del pagament de la devolució sense necessitat que es reclame pel subjecte passiu.

Les devolucions es realitzaran per transferència bancària.No obstant això, quan es presenten circumstàncies excepcionals que ho justifiquen, la devolució es podrà realitzar mitjançant xec barrat o nominatiu del Banc d'Espanya.

Les autoliquidacions del IVA amb resultat per retornar i amb sol·licitud d'emissió mitjançant xec nominatiu o creuat, es presentaran juntament amb un escrit sol·licitant l'esmentada forma de devolució en la Delegació o Administració de la AEAT del domicili fiscal del declarant.