Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Introducció

Totes les operacions realitzades per un subjecte passiu han de quedar anotades als corresponents Llibres Registre específics del IVA, havent l'esmentat subjecte passiu de presentar una autoliquidació única en cada període de liquidació comprensiva de totes les seues activitats realitzades, qualsevol que siga el règim de tributació d'aquelles i el lloc on es realitzen.

El període de temps que comprén cada autoliquidació es denomina període de liquidació, que pot ser mensual o trimestral.

Amb caràcter general, tots els subjectes passius presentaran autoliquidacions trimestrals, tret dels inscrits en el registre de devolució mensual, les Grans Empreses amb un volum d'operacions a efectes de IVA en l'any natural immediat anterior superior a 6.010.121,04 euros i els que apliquen el règim especial del grup d'entitats.

Les Administracions Públiques, aquells obligats tributaris adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a alguna de la Unitats de Gestió de Grans Empreses, els obligats tributaris el període de liquidació del qual coincidisca amb el mes natural, i les entitats que tinguen la forma jurídica de societat anònima o societat de responsabilitat limitada, estan obligades a la presentació electrònica per Internet utilitzant un certificat electrònic reconegut.

A efectes d'este impost, tenen la condició de Grans Empreses els següents subjectes passius:

  1. Aquells el volum d'operacions del qual, calculat conforme al disposat en la Llei del IVA, hauria excedit durant l'any natural immediat anterior de 6.010.121,04 euros.

  2. Aquells que hagueren efectuat l'adquisició de la totalitat o part d'un patrimoni empresarial o professional, quan la suma del seu volum d'operacions de l'any natural immediat anterior i la del volum d'operacions que haguera efectuat en el mateix període el transmitent de l'esmentat patrimoni mitjançant la utilització del patrimoni transmés haguera excedit de 6.010.121,04 euros.

    Esta disposició resultarà aplicable a partir del moment en què tinga lloc la referida transmissió, amb efectes a partir de l'endemà al d'acabament del període de liquidació en el curs del qual haja tingut lloc.

Exemple:

La societat A va adquirir el 3 de juliol de l'any N un conjunt global d'actius i passius constitutius d'una unitat de negoci.L'any N-1 el volum d'operacions de l'entitat A no va superar els 6.010.121,04 euros.L'any N-1, el volum d'operacions del negoci adquirit va superar l'import de 6.010.121,04 euros.(DGT V1215-19).

L'entitat A tindrà període de liquidació mensual des de l'1 d'octubre de l'any N. Des d'esta data estarà obligada a portar els llibres registre a la Seu electrònica de la AEAT.

Estos subjectes passius estan adscrits a unitats especials de Gestió, per la qual cosa totes les seues actuacions relacionades amb la gestió tributària se circumscriuran a l'àmbit de les Unitats de Gestió de Grans Empreses, a la Dependència d'Assistència i Serveis Tributaris o a la Dependència de Control Tributari i Duaner de la Delegació Central de Grans Contribuents.

Els subjectes passius del IVA han de realitzar la determinació del deute tributari, mitjançant autoliquidacions ajustades als models aprovats pel Ministre d'Hisenda i Funció Pública, havent d'ingressar el deute tributari al lloc, forma i terminis que al llarg d'este capítol s'aniran exposant.

No tenen obligació d'efectuar les autoliquidacions aquells subjectes passius que realitzen exclusivament les operacions exemptes dels articles 20 (exempcions en operacions interiors) i 26 (adquisicions intracomunitàries exemptes) de la Llei del IVA, excepte les entitats incloses en el Règim Especial de Grups d'Entitats que hauran de presentar en tot cas el model 322, tenint en compte l'especialitat del règim de tributació.

En les importacions de béns, l'impost es liquidarà en la forma prevista per la legislació duanera per als drets aranzelaris.

No obstant això, la recaptació i ingrés de les quotes del IVA a la importació podrà efectuar-se a través de l'autoliquidació corresponent al període en què es reba el document en el qual conste la liquidació practicada per la Duana, sempre que l'importador siga un empresari o professional que actue com a tal i tinga període de liquidació mensual.Per a poder realitzar este ingrés diferit del IVA a la importació s'haurà d'exercitar esta opció amb caràcter general durant el mes de novembre anterior a l'inici de l'any natural en què vaja a fer efecte.

Els empresaris o professionals que, complint els requisits, no opten per l'aplicació del règim d'importació, podran optar per una modalitat especial per a la declaració i el pagament del IVA a la importació quan es presenten els següents requisits:

  • Que el valor intrínsec de l'enviament no supere els 150 euros.

  • Que es tracte de béns que no siguen objecte d'impostos especials.

  • Que la destinació final de l'expedició o transport dels béns siga el territori d'aplicació de l'impost.