Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Contingut

Les operacions hauran de consignar-se en la declaració recapitulativa corresponent al període de declaració en el que s'hagen meritat.

En el supòsit d'enviaments de béns en el marc d'un acord de vendes de béns en consigna la informació es consignarà en la declaració recapitulativa corresponent:

 • Al període de declaració relatiu a la data de l'expedició o transporte dels béns.

 • Al període de declaració en el que s'hagen anotat en el llibre registre de determinades operacions intarcomunitarias les dades identificatives de l'empresari o professional que substituïx a l'empresari o professional al que inicialment van anar destinats els béns en el marc d'un acord de vendes de béns en consigna.

  Les rectificacions s'anotaran en la declaració recapitulativa del període de declaració en el que haja sigut notificada al destinatari dels béns o servicis.

Cada tipus d'operació s'inclourà en el model 349 d'acord amb les següents claus:

Clau «A »: es consigna esta clau per a declarar les adquisicions intracomunitàries de béns efectuades pel subjecte passiu declarant, incloses les transferències de béns des d'un altre Estat membre.

Clau «E »: es consigna esta clau per a declarar les entregues intracomunitàries de béns efectuades pel subjecte passiu declarant, incloses les transferències de béns a un altre Estat membre.

Clau «T »: es consigna esta clau per a declarar entregues en un altre Estat membre subsegüents a adquisicions intracomunitàries exemptes, efectuades en el marc d'una operació triangular.

Clau «S »: es consigna esta clau per a declarar prestacions intracomunitàries de servicis realitzades pel declarant.

Clau «I »: es consigna esta clau per a declarar adquisicions intracomunitàries de servicis localitzades en el territori d'aplicació de l'impost, prestats per empresaris o professionals establits en un altre Estat membre destinatari del qual és el declarant.

Clau «M »: es consigna esta clau per a declarar entregues intracomunitàries de béns posteriors a una importació exempta, d'acord amb l'article 27.12º de la Llei de l'impost sobre el Valor Afegit.

Clau «H »: es consigna esta clau per a declarar entregues intracomunitàries de béns posteriors a una importació exempta, d'acord amb l'article 27.12º de la Llei de l'impost sobre el Valor Afegit, efectuades pel representant fiscal segons el que preveu l'article 86.Tres de la Llei de l'impost.

Clau «R »: Transferències de béns efectuades en el marc d'acords de vendes de béns en consigna.

Clau «D »: Devolucions de béns des d'un altre Estat membre al que prèviament van anar enviats des del TAI en el marc d'acords de vendes de béns en consigna.

Clau «C »: Substitucions de l'empresari o professional destinatari dels béns expedits o transportats a un altre Estat membre en el marc d'acords de vendes de béns en consigna.

Si en un mateix període s'han realitzat diverses operacions amb un mateix operador intracomunitari, estes hauran d'acumular-se per clau d'operació.

Operacions que han de declarar-se:

 1. Adquisicions intracomunitàries de béns subjectes a l'impost, incloses les transferències de béns des d'un altre Estat membre (clau «A »).

  No han de declarar-se les adquisicions intracomunitàries exemptes per operació triangular.

  Per al conjunt d'adquisicions realitzades a cada subjecte passiu identificat en un altre Estat membre, es farà un únic apunt en el que es reculla la identificació d'este i la base imposable total.

 2. Entregues intracomunitàries exemptes, incloses les transferències de béns (clau «E)».

  No s'inclouen:

  • Entregues de mitjans de transport nous per subjectes passius ocasionals.

  • Quan el destinatari no tinga atribuït NIF-IVA en un altre Estat membre.

   Per al conjunt d'entregues realitzades amb un mateix destinatari identificat en un altre Estat membre, es farà un únic apunt en el que es reculla la identificació d'este i la base imposable total.

 3. Entregues realitzades en un altre Estat membre de la Comunitat Europea diferent d'Espanya, subsegüents a adquisicions intracomunitàries exemptes efectuades en el marc d'una operació triangular (clau «T)».

  Per al conjunt d'operacions d'este tipus, realitzades en el mateix període i amb el mateix operador intracomunitari, es farà un només apunt en el que es reculla la identificació d'este operador i la base imposable total.

 4. Prestacions intracomunitàries de servicis realitzades pel declarant (clau «S)».

  Per al conjunt d'operacions d'este tipus, realitzades en el mateix període i amb el mateix operador intracomunitari, es farà un només apunt en el que es reculla la identificació d'este operador i la base imposable total.

 5. Les adquisicions intracomunitàries de servicis destinatari del qual siga el declarant (clau «I)».

  Per al conjunt d'operacions d'este tipus, realitzades en el mateix període i amb el mateix operador intracomunitari, es farà un només apunt en el que es reculla la identificació d'este operador i la base imposable total.

 6. Entregues comunitàries de béns posteriors a una importació exempta (clau «M)».

  Per al conjunt d'operacions d'este tipus, realitzades en el mateix període i amb el mateix operador intracomunitari, es farà un només apunt en el que es reculla la identificació d'este operador i la base imposable total.

 7. Entregues intracomunitàries de béns posteriors a una importació exempta (article 27.12º LIVA), efectuades per representant fiscal (clau «H)».

  Per al conjunt d'operacions d'este tipus, realitzades en el mateix període i amb el mateix operador intracomunitari, es farà un només apunt en el que es reculla la identificació d'este operador i la base imposable total.

 8. Les transferències de béns efectuades en el marc d'acords de vendes de béns en consigna (clau «R)».

 9. Les devolucions de béns des d'un altre Estat membre al que prèviament van anar enviats des del TAI en el marc d'acords de vendes de béns en consigna (clau «D)».

 10. Les substitucions de l'empresari o professional destinatari dels béns expedits o transportats a un altre Estat membre en el marc d'acords de vendes de béns en consigna (clau «C)».

Si la contraprestació de les operacions s'ha fixat en una unitat de compte diferent de l'euro, la base imposable ha de reflectir-se en euros, amb referència a la data de la meritació.

En els casos de transferències de béns ha de consignar-se el número d'identificació assignat al subjecte passiu en l'altre Estat membre.