Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Termini de presentació

Amb caràcter general, la declaració recapitulativa comprendrà les operacions realitzades el cada mes natural, i es presentarà durant els vint primers dies naturals del mes immediat següent al corresponent període mensual, tret de la corresponent al mes de juliol, que podrà presentar-se durant el mes d'agost i els vint primers dies naturals del mes de setembre, i la corresponent al mes de desembre, que s'haurà de presentar durant els trenta primers dies naturals del mes de gener.

Quan ni durant el trimestre de referència ni en cada un dels quatre trimestres naturals anteriors l'import total dels lliuraments de béns i prestacions de serveis que s'hagen de consignar en la declaració recapitulativa no siga superior a 50.000 euros, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, la declaració recapitulativa s'haurà de presentar durant els vint primers dies naturals del mes immediat següent al corresponent període trimestral, tret de la de l'últim trimestre de l'any, que s'haurà de presentar durant els trenta primers dies naturals del mes de gener.

Si al final de qualsevol dels mesos que componen cada trimestre natural se superara l'import esmentat en el paràgraf anterior, s'haurà de presentar una declaració recapitulativa per al mes o els mesos transcorreguts des del començament de l'esmentat trimestre natural durant els vint primers dies naturals immediats següents, d'acord amb el següent criteri:

  1. Si se supera l'import esmentat en el paràgraf anterior el primer mes del trimestre natural, s'haurà de presentar una declaració mensual incloent les operacions realitza- dones l'esmentat mes.

  2. Si se supera l'import esmentat en el paràgraf anterior el segon mes del trimestre natural, s'haurà de presentar una declaració mensual, en la qual s'inclouran les operacions corresponents als dos primers mesos del trimestre i s'incorporarà una marca en la qual s'indique que es tracta d'un trimestre truncat.