Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Rectificacions

Les dades contingudes en les declaracions recapitulatives s'hauran de rectificar quan s'haja incorregut en errors o s'hagen produït alteracions derivades de la modificació de la base imposable del IVA.La rectificació s'inclourà en la declaració recapitulativa del període en què haja sigut notificada al destinatari dels béns.

Tals rectificacions es faran constar al full de «Rectificacions de períodes anteriors», utilitzant les claus anteriorment citades, «A», «E», «T», «S», «I», «M», «H», «R», «D» o «C» en funció del tipus d'operació que afecte la rectificació.

L'apartat de rectificacions del model 349 té com a finalitat que el contribuent puga corregir operacions incloses en una declaració anterior, quan s'haja incorregut en errors o s'hagen produït alteracions derivades de les circumstàncies a què es referix l'article 80 de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit.

La manera en què s'emplenarà l'apartat de rectificacions serà diferent depenent de l'error o alteració que es vulga corregir:

  • L'import.

  • «NIF operador», «Cognoms i nom o raó social de l'operador» o «Clau d'operació».

1.Rectificar únicament l'import

Quan únicament es vulga rectificar l'import de la base imposable a causa que la mateixa es va declarar per un import erroni o s'ha produït una alteració derivada de les circumstàncies a què es referix l'article 80 de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit, s'emplenarà un únic registre.

El registre de rectificació es complimentarà respecte als camps «NIF OPERADOR COMUNITARI», «COGNOMS Y NOM O RAZON SOCIAL DE L'OPERADOR INTRACOMUNITARI» i «CLAVE D'OPERACIÓ» amb les mateixes dades que els que es van consignar en el registre que ara es vol rectificar.

Es consignaran en els camps «Exercici» i «Període» l'exercici fiscal i període a què correspon la declaració que es corregix.

En el camp «Base Imposable rectificada» es consignarà el nou import total de la Base Imposable.

En el camp «Base Imposable declarada anteriorment» es consignarà l'import que es va declarar en la declaració que es corregix.

Exemple 1:

El contribuent espanyol amb NIF:B22222222 consigna en la seua declaració de l'exercici 2020 i període 4T la següent operació:

Nom campDada consignada
NIF OPERADOR COMUNITARI
PT123456789
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'OPERADOR
INTRACOMUNITARI
OPERADOR PORTUGUÉS
CLAU D'OPERACIÓ
A
BASE IMPOSABLE
123456

El gener del 2021 es rescindix una de les adquisicions que s'havien realitzat durant el quart trimestre de l'any 2020 amb l'operador portugués (PT123456789), sent la nova base imposable de la totalitat de les adquisicions realitzades durant l'esmentat període de 1000,00 euros.En la seua declaració de l'1T de l'exercici 2021 es consignarà el registre de la següent manera:

FULL DE RECTIFICACIONS 349 (1 T - 2021)
Nom campDada consignada
NIF OPERADOR COMUNITARI
PT123456789
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'OPERADOR
INTRACOMUNITARI
OPERADOR PORTUGUÉS
CLAU D'OPERACIÓ
A
EXERCICI
2020
PERÍODE
4T
BASE IMPOSABLE RECTIFICADA
1000
BASE IMPOSABLE DECLARADA ANTERIORMENT
123456

Exemple 2:

El contribuent espanyol amb NIF:B22222222 realitza el gener de 2021 lliuraments intracomunitaris de béns per import de 1000 euros.El febrer de 2021 es realitza una devolució de mercaderies per import de 500 euros, per la qual cosa es rectifica el lliurament de béns anterior en 500 euros.

El contribuent consigna en la seua declaració de l'exercici 2021 i període 1T la següent operació:

Nom campDada consignada
NIF OPERADOR COMUNITARI
PT123456789
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'OPERADOR
INTRACOMUNITARI
OPERADOR PORTUGUÉS
CLAU D'OPERACIÓ
E
BASE IMPOSABLE
500

A diferència de l'Exemple 1 anterior, quan la rectificació es produïx en el mateix període de declaració, no s'ha de complimentar el Full de Rectificacions 349, si no que s'enviarà un únic registre al full de declarats neteando l'import.

2.Rectificar «NIF operador», «Cognoms i nom o raó social de l'operador» o «Clau d'operació»

Quan el camp que es desitja corregir és el «NIF OPERADOR COMUNITARI», «COGNOMS Y NOM O RAÓ SOCIAL DE L'OPERADOR INTRACOMUNITARI», o «CLAVE D'OPERACIÓ», serà necessari emplenar dos registres de rectificacions.

El primer registre de rectificació s'emplenarà, respecte als camps anteriorment esmentats, amb les mateixes dades que els que es van consignar en el registre que ara es vol rectificar.En els camps «Exercici» i «Període», l'exercici fiscal i període a què correspon la declaració que es corregix.Respecte al camp «Base Imposable rectificada» se'n consignarà zero.Quant al camp «Base Imposable declarada anteriorment» es consignarà l'import que es va declarar en la declaració que es corregix.

El segon registre de rectificació es complimentarà respecte als camps «NIF OPERADOR COMUNITARI», «COGNOMS Y NOM O RAZON SOCIAL DE L'OPERADOR INTRACOMUNITARI» i «CLAVE D'OPERACIÓ» amb les dades corregides dels errors o alteracions que es volen comunicar.En els camps «Exercici» i «Període» l'exercici fiscal i període als quals correspon la declaració que es corregix.Respecte al camp «Base Imposable rectificada» es consignarà l'import total de la Base Imposable.Quant a la «Base Imposable declarada anteriorment» se'n consignarà zero.

Exemple:

El contribuent espanyol amb NIF:B22222222 consigna en la seua declaració de l'exercici 2020 i període 4T la següent operació:

Nom campDada consignada
NIF OPERADOR COMUNITARI
PT123456789
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'OPERADOR
INTRACOMUNITARI
OPERADOR PORTUGUÉS
CLAU D'OPERACIÓ
A
BASE IMPOSABLE
123456

El març del 2021 l'operador portugués li comunica que el seu NIF comunitari no és «PT123456789» sinó «PT987654321». En la seua declaració de l'1T de l'exercici 2021 serà necessari declarar dos registres de rectificacions.El primer d'ells es consignarà de la següent manera:

FULL DE RECTIFICACIONS 349 (1 T - 2021)
Nom campDada consignada
NIF OPERADOR COMUNITARI
PT123456789
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'OPERADOR
INTRACOMUNITARI
OPERADOR PORTUGUÉS
CLAU D'OPERACIÓ
A
EXERCICI
2020
PERÍODE
4T
BASE IMPOSABLE RECTIFICADA
0
BASE IMPOSABLE DECLARADA ANTERIORMENT
123456

El segon registre es consignarà:

Nom campDada consignada
NIF OPERADOR COMUNITARI
PT987654321
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DE L'OPERADOR
INTRACOMUNITARI
OPERADOR PORTUGUÉS
CLAU D'OPERACIÓ
A
EXERCICI
2020
PERÍODE
4T
BASE IMPOSABLE RECTIFICADA
123456
BASE IMPOSABLE DECLARADA ANTERIORMENT
0