Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Obligats a presentar la declaració

Estan obligats a presentar la declaració-resum anual tots aquells subjectes passius de l'IVA que tinguen l'obligació de presentar autoliquidacions periòdiques de l'impost, inclosos els subjectes passius acollits al procediment de declaració conjunta. S'exclouen d'esta obligació als subjectes passius acollits als règims especials aplicables a les vendes a distancia i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de servicis que presenten el model 369 i a aquells subjectes passius que resulten exonerats mitjançant Ordre del Ministre d'Hisenda i Funció Pública.

En este sentit, la redacció actual de l'article 1 de l'Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre, establix que estan exonerats de presentar la declaració resum anual de l'Impost els següents subjectes passius:

  1. Subjectes passius de l'Impost obligats a la presentació d'autoliquidacions periòdiques, amb període de liquidació trimestral que tributant només en territori comú realitzen exclusivament les activitats següents:

    1. Activitats que tributen en règim simplificat de l'impost sobre el valor afegit, i/o

    2. Activitat d'arrendament de béns immobles urbans.

    L'exclusió de l'obligació de presentar la Declaració-resum anual de l'impost sobre el valor afegit prevista en este número 1 es mantindrà en cas que els subjectes passius realitzen, a més, activitats per les quals no existisca obligació de presentar autoliquidacions periòdiques.

  2. Subjectes passius que porten els llibres registre a través de la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'acord amb el que preveu l'article 62.6 del Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.

En ambdós supòsits l'exoneració de presentar la declaració-resum anual de l'impost sobre el valor afegit, model 390, no procedirà en cas que no existisca obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'exercici.

Encara que se'ls exonere de la presentació del model 390 hauran de complimentar l'apartat específic reservat als mateixos, requerit a estos efectes en el model d'autoliquidació de l'Impost corresponent a l'últim període de liquidació de l'any, en relació, amb la informació sobre el tipus d'activitats econòmiques a les que es referix la seua declaració, si escau, sobre el percentatge de prorrata aplicable, sectors diferenciats i percentatges de tributació a diverses Administracions, així com del detall del volum total d'operacions realitzades en l'exercici.