Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

La declaració-resum anual.Model 390

La declaració-resum anual del IVA, model 390, és una declaració tributària de caràcter informatiu que conté el conjunt de les operacions realitzades al llarg de l'any natural.

Per a efectuar la declaració-resum anual, s'haurà d'utilitzar el model 390, que establisca el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.El model 390 va ser aprovat per l'Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre.

L'Agència Tributària ha incorporat en la seua pàgina web el servei «Ajuda emplenament model 390 bàsic per a autònoms» que l'ajuda a determinar els imports i una altra informació a consignar a les caselles del model 390, sempre que tribute exclusivament a l'Administració de l'Estat.Este servei pot ser utilitzat sol per contribuents que apliquen exclusivament el règim general amb període trimestral i sempre que durant l'exercici no apliquen prorrata ni sectors diferenciats, realitzen operacions de comerç exterior, no tinguen clients que estiguen en recàrrec d'equivalència, no estiguen inclosos en règim de caixa ni siguen destinataris del mateix, no tinguen operacions en les quals s'aplique la inversió de subjecte passiu, ni hagen satisfet compensacions del règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca.