Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Termini i formes de presentació

1. Termini de presentació

La declaració-resum anual haurà de presentar-se en el mateix termini que l'última autoliquidació de l'IVA de l'exercici, és a dir, de l'1 al 30 de gener de l'any següent.

2. Formes de presentació

El model 390 es presentarà per via electrònica a través d'Internet, en la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, mitjançant:

 1. Certificat electrònic reconegut. Podrà ser utilitzada per tots els subjectes passius.

  No obstant això, és obligatori el seu ús per als subjectes passius inscrits en el Registre de devolució mensual, aquells que tinguen la condició de gran empresa o estiguen adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents, els que tributen en Règim especial del grup d'entitats, les Administracions Públiques, així com aquells que tinguen forma jurídica de societat anònima o societat de responsabilitat limitada.

 2. El sistema Cl@ve o sistema de firma amb clau d'accés en un registre previ com usuari establit. Podrà ser utilitzat per totes les persones físiques no obligades a la utilització d'un certificat electrònic.

  Des de l'1 de gener de 2020 se suprimix la presentació mitjançant missatge SMS del model 390.

2.1 Quins requisits tècnics es precisen per a la presentació electrònica

Per poder presentar la declaració-resum anual de l'IVA s'haurà de tindre en compte el següent:

 1. El declarant haurà de disposar de número d'identificació fiscal (NIF).

 2. Per a efectuar la presentació ha de generar-se prèviament un fitxer amb la declaració a transmetre, que podrà obtindre's mitjançant la utilització del formulari desenvolupat per l'Agència Tributària o per un programa informàtic capaç d'obtindre un fitxer amb el mateix format.

 3. Si la presentació electrònica es realitza utilitzant un certificat electrònic reconegut per l'Agència Tributària, el navegador haurà de tindre-ho incorporat.

 4. Si la presentació electrònica es vol realitzar utilitzant el sistema Cl@ve, el declarant haurà d'estar prèviament registrat en el sistema.

2.2 Com es presenta la declaració

El procediment per a la presentació del model 390 serà el següent:

 1. El declarant o, si escau, el presentador, es posarà en comunicació amb la Sede electrònica de l'Agència Tributària a Internet i procedirà a:

  1. Complimentar el formulari del model 390 o seleccionar el fitxer amb la declaració a transmetre.

  2. Transmetre la corresponent declaració:

   • Amb el certificat reconegut prèviament instal·lat en el navegador.

   • Amb el sistema Cl@ve (exclusiu per a persones físiques no obligades a utilitzar certificat).

 2. Si la declaració és acceptada, l'Agència Tributària li tornarà en pantalla les dades de la presentació validats amb un codi segur de verificació, així com la data i hora de la presentació.

  En el cas que la declaració anara rebutjada, es mostraran en pantalla els errors detectats perquè es procedisca a la seua esmena.

 3. El presentador haurà de conservar la declaració acceptada i les dades validades amb el corresponent codi segur de verificació.

2.3 Col·laboració social en la presentació de declaracions

La presentació electrònica de les declaracions de l'impost sobre el valor afegit pot efectuar-se, a més de pel propi subjecte passiu o per un apoderat, per una persona o entitat autoritzada per a presentar declaracions en representació de terceres persones, d'acord amb el que disposen els articles 79 a 81, tots dos inclosos, del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, en què es desenvolupa la col·laboració social en la gestió dels tributs per a la presentació telemàtica de declaracions, comunicacions i altres documents tributaris.

Pot obtindre més informació sobre la col·laboració social en la pàgina web de l'Agència Tributària.