Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Obligacions formals

Els empresaris o professionals que realitzen operacions que tinguen per objecte ore d'inversió i altres activitats a les que no s'aplique el règim especial, hauran de fer constar en el Llibre Registre de factures rebudes, amb la deguda separació, les adquisicions o importacions que corresponguen a cada sector diferenciat d'activitat.

Els empresaris o professionals que realitzen operacions que tinguen per objecte ore d'inversió hauran de conservar les còpies de les factures corresponents a estes operacions, així com els registres de les mateixes, durant un període de cinc anys (article 140.sexies de la Llei de l'IVA ).