Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Esquema general

En l'aplicació de l'Impost, tenint en compte el que hem vist fins ara, convé distingir dos parts clarament diferenciades: l'IVA meritat i l'IVA suportat deduïble.

1. IVA meritat

Perquè s'aplique l'IVA en una operació, s'han de tindre en compte els següents aspectes:

  1. Ha de tractar-se d'una entrega de béns o una prestació de servicis realitzada per un empresari o professional, d'una adquisició intracomunitària de béns o d'una importació de béns.

  2. No ha de tractar-se d'una de les operacions declarades no subjectes o exemptes per la Llei.

  3. L'operació ha d'entendre's realitzada a la Península o Illes Balears.

  4. L'operació ha d'entendre's produïda o realitzada, doncs només quan es produïx o realitza es merita l'IVA corresponent a l'operació de què es tracte (fora que es tracti del règim especial del criteri de caixa o existisquen pagaments anticipats anteriors a la realització de l'operació).

  5. Cal determinar la quantitat (base imposable) sobre la qual ha d'aplicar-se el tipus impositiu.

  6. Determinació del tipus de gravamen corresponent a l'operació.

2. IVA suportat deduïble

En general, els empresaris i professionals poden deduir de l'IVA transferit  l'IVA suportat en seus compres, adquisicions i importacions, sempre que complisquen els requisits per a la deducció que poden consultar-se en el Capítol 5 d'este Manual pràctic.