Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Navarra

 1. Quan s'hagen realitzat operacions per un import no superior a 10.000.000 d'euros l'any anterior, es tributarà exclusivament en el territori on estiga situat el domicili fiscal, sent indiferent on es realitzen les operacions.

  Exemple:

  Una empresa domiciliada a Córdoba ha realitzat l'any “n-1” les següents operacions

  • Ha prestat servicis localitzats a Pamplona per un import de 500.000 euros.
  • Ha prestat servicis localitzats en territori comú per un import de 500.000 euros.

  Al no superar el seu volum d'operacions l'any “n-1” la quantia de 10.000.000 d'euros, esta empresa presentarà l'any “n” les seues autoliquidacions de l'IVA, pel total de les operacions que realitze, en territori comú.

  En cas que el subjecte passiu canvie de domicili fiscal al llarg de l'exercici, tributarà a l'Administració en territori del qual estiga situat el domicili fiscal inicial fins la data de canvi de domicili, i a l'Administració en de la qual demarcació territorial es trobe el nou domicili a partir de la data de canvi de domicili.

 2. Quan se supere la xifra de 10.000.000 d'euros l'any anterior i s'opere exclusivament en un territori, es tributarà exclusivament en el territori en el que s'opere, sigui quin sigui lloc en el que tinga el seu domicili fiscal.

 3. Quan se supere la xifra de 10.000.000 d'euros l'any anterior i s'opere en ambdós territoris, es tributarà en cada Administració Tributària en la proporció que representen les operacions realitzades a cada una d'elles amb relació a la totalitat de les realitzades, sigui quin sigui lloc en el que tinga el seu domicili fiscal.

  Exemple:

  Una empresa domiciliada a Córdoba va realitzar l'any “n-1” les següents operacions:

  • Ha prestat servicis localitzats a Pamplona per un import de 6.000.000 d'euros.
  • Ha prestat servicis localitzats en territori comú per un import de 6.000.000 d'euros.

  Total operacions: 6.000.000 + 6.000.000 = 12.000.000 d'euros

  6.000.000/12.000.000 x 100 = 50% (percentatge de tributació en territori comú)

  6.000.000/12.000.000 x 100 = 50% (percentatge de tributació en territori foral)

  Al superar el seu volum d'operacions l'any “n-1” la quantia de 10.000.000 d'euros, l'any “n” ha de presentar, en cada període de liquidació, dos autoliquidacions: una en territori comú pel 50% de seus resultats i una altra en territori foral pel 50% restant. Estos percentatges seran provisionals i al finalitzar l'any, haurà de practicar-se una regularització segons els percentatges definitius de les operacions realitzades l'any en curs.