Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Adquisicions intracomunitàries de béns realitzades per empresaris i professionals

Requisits que han de donar-se perquè es produïsca este fet imposable:

 1. Ha de produir-se l'obtenció del poder de disposició a títol onerós sobre béns mobles corporals.

 2. Els béns han de ser transportats des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'impost pel transmitent, l'adquirent o un transportista que actue en nom i per compte de qualsevol d'ells. Si no hi haguera transporte des d'un altre Estat membre es donaria a l'operació el tractament d'entrega interior en l'Estat en què es produïsca.

 3. El transmitent ha de ser empresari o professional.

 4. L'adquirent ha de ser empresari o professional o persona jurídica que no actue com a tal.

Exemples:

 • Un comerciant detallista realitza per telèfon un demanat a un empresari francés. Posteriorment l'empresari francés transporta les mercaderies en la seua furgoneta al territori d'aplicació de l'impost i l'entrega.

  El comerciant detallista efectua una adquisició intracomunitària de béns subjecta a l'IVA a Espanya al complir-se tots els requisits: existix una adquisició, un transporte de les mercaderies des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'IVA espanyol, el transmitent és empresari o professional i l'adquirent és també empresari o professional (encara que tribute en el règim especial del recàrrec d'equivalència), les adquisicions intracomunitàries que realitze en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol estan subjectes a este tribut.

 • Un empresari espanyol entrega mercaderies a un empresari establit a Holanda que sense haver-hi-les tret del territori espanyol les ven a una altra empresa espanyola.

  Es produïxen dos entregues de béns:

  La primera, és la venda de productes a l'empresa holandesa: en este cas no hi ha operació intracomunitària, ja que les mercaderies no ixen del territori espanyol, per tant, ha de repercutir-se l'IVA. La segona, és la venda a Espanya per l'empresa holandesa, en este cas, també es tracta d'una operació interior subjecta a l'IVA ja que no hi ha transporte fora d'Espanya.

Des de l'1 de març de 2020, s'inclou en el concepte d'adquisició intracomunitària de béns l'obtenció del poder de disposició sobre béns mobles corporals en el marc d'un acord de vendes de béns en consigna.