Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

C) Concepte d'importacions de béns

Estan subjectes a l'IVA les importacions, sigui quina sigui fi a què es destinen i la condició de l'importador.

Tenen la consideració d'importació:

 1. L'entrada a l'interior del país d'un bé que no complix les condicions dels articles 9 i 10 del Tractat constitutiu de la CEE (hui, articles 23 i 24 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea) o, si es tracta d'un bé comprés en l'àmbit d'aplicació del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea del carbó i de l'acer, que no estiga en lliure pràctica.

 2. L'entrada a l'interior del país d'un bé procedent d'un territori tercer, diferent dels béns a què es referix el número anterior.

  No obstant això, quan algun dels  béns esmentats en els punts 1 i 2 es col·loquen (complint la legislació) des de seu entrada en el territori d'aplicació de l'impost en les situacions a què es referix l'article 23 o es vincule als règims de l'article 24, ambdós de la Llei de l'IVA (a excepció del règim de depòsit diferent del duaner), la importació es produirà quan  cessen les situacions o s'ultimen els règims assenyalats fora que:

  • Sean objecte d'una exportació o d'una entrega intracomunitària exempta.

  • Determinen un noliejament o un arrendament de vaixells o aeronaus, o bé un arrendament dels objectes que s'incorporen a estos vaixells i aeronaus, que siguen objecte d'una operació assimilada a l'exportació exempta.

 3. La ultimació  del règim de depòsit diferent del duaner de béns prèviament importats i vinculats a este règim aplicant l'exempció de l'article 65 de la Llei de l'IVA, excepte en relació als béns objecte d'Impostos Especials a què es referix la lletra b) de l'apartat quint de l'annex d'esta Llei que determinarà la realització d'una operació assimilada a una importació.  

  No es produirà importació ni operació assimilada a una importació quan els béns siguen  objecte d'una exportació o d'una entrega intracomunitària exempta.

Reben el tractament de les importacions com operacions assimilades a estes:

 1. Els vaixells que hagueren obtingut l'exempció de l'IVA per afectació a la navegació marítima internacional o al salvament, a l'assistència marítima o a la pesca costanera i incomplisquen els requisits exigits en relació amb l'exempció. 

 2. Les aeronaus que hagueren obtingut l'exempció de l'IVA per la dedicació essencial a la navegació aèria internacional i incomplisquen els requisits exigits en relació amb l'exempció.

 3. Les adquisicions realitzades en el territori d'aplicació de l'impost dels béns de la qual entrega, adquisició intracomunitària o importació prèvies s'hagueren beneficiat de l'exempció de l'IVA  per règim diplomàtic o consular o organismes internacionals.

  No obstant el que disposa el paràgraf anterior, no serà aplicable quan l'adquirent expedisca o transporte immediata i definitivament estos béns fora del territori de la Comunitat.

 4. La cessació de les situacions a què es referix l'article 23 de la Llei de l'IVA o  la ultimació dels règims compresos en l'article 24 d'esta Llei,  dels béns de la qual entrega o adquisició intracomunitària per a ser introduïts en ells s'haguera beneficiat de l'exempció, o hagueren sigut objecte d'entregues o prestacions de servicis exemptes. En estos casos, tampoc es considerarà operació assimilada a les importacions  la cessació d'estes situacions o la ultimació  d'algun dels règims assenyalats quan els béns siguen objecte d'una exportació o d'una entrega intracomunitària exempta.

 5. La ultimació del règim de depòsit diferent del duaner dels béns objecte d'Impostos Especials a què es referix la lletra b) de l'apartat quint de l'annex de la Llei de l'IVA prèviament importats i vinculats a este règim aplicant l'exempció de l'article 65 d'esta Llei, fora que siguen objecte d'una exportació o d'una entrega intracomunitària exempta.