Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

A) Conceptes generals

En l'àmbit de l'IVA s'utilitzen els termes «importació» i «exportació» únicament quan es tracta d'adquisicions o entregues de béns a països no comunitaris, és a dir, com entrades i eixides de la Comunitat, i d'adquisicions intracomunitàries i d'entregues intracomunitàries de béns quan es tracta d'adquisicions i entregues de béns a països comunitaris, és a dir, les compres i vendes a països membres de la Comunitat.

Esquema adquisicions i entregues a països tercers i a països intracomunitaris

Apareixen ací dos fets imposables nous: la importació, per a referir-se a l'entrada en el territori de la Comunitat de mercaderies procedents de tercers països i l'adquisició intracomunitària com entrada en el territori espanyol de l'IVA (del que estan excloses les Canarias, Ceuta i Melilla) de béns que procedisquen d'un altre Estat membre de la Unió Europea.

El gravamen de les importacions i les adquisicions intracomunitàries es realitza de forma diferent: mentres les primeres han de liquidar-se en la Duana (sense perjudici de la possibilitat de diferir el seu pagament en determinats casos), les segones es liquiden integrades en l'autoliquidació que periòdicament es presenta per totes les operacions.

En el trànsit intracomunitari existix un tractament diferent segons es tracti d'adquisicions realitzades per particulars o per empresaris:

  1. Les entregues de béns a particulars tributen per regla general al país de destí, és a dir, al país en què es troba el particular. S'exceptuen  les entregues de béns efectuades per les microempreses establides en un únic Estat membre que realitzen vendes intracomunitàries a particulars d'uns altres Estats membres de forma ocasional.

  2. Les entregues de béns a empresaris o professionals, subjectes passius d'IVA, tributen al país de destí, és a dir, al país de l'empresari que adquirix, com a adquisició intracomunitària de béns.

D'altra banda, no s'aplica el règim general d'adquisicions intracomunitàries a les adquisicions realitzades en un Estat membre que tributen pel règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció. Això es deu a que el funcionament d'este règim especial exigix que la tributació es localitze en l'Estat d'origen.

Perquè les importacions i adquisicions intracomunitàries estiguen gravades per l'impost han de complir-se els següents requisits:

  1. Ha de configurar-se l'operació com a adquisició intracomunitària o importació.

  2. Ha de realitzar-se en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol.

  3. L'operació no ha d'estar compresa entre els supòsits de no-subjecció prevists en la Llei.

  4. L'operació no ha d'estar inclosa entre els supòsits d'exempció prevists en la Llei.