Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

F) Operacions exemptes

1. Adquisicions intracomunitàries

Podem fer tres classificacions d'estes exempcions:

 1. Exempcions que tenen per finalitat equiparar les adquisicions intracomunitàries als altres fets imposables. En este sentit, estan exemptes les adquisicions intracomunitàries de béns de la qual entrega en el territori d'aplicació de l'impost o importació haguera estat no subjecta o haguera estat exempta.

 2. Les adquisicions realitzades en una operació triangular. En este cas, l'adquisició està exempta quan concórreguen els següents requisits:

  1. Que es realitzen per un empresari o professional que:

   • No estiga establit ni identificat a l'efecte de l'IVA en el territori d'aplicació de l'impost, i

   • Que estiga identificat a l'efecte de l'IVA en un altre Estat membre de la Comunitat.

  2. Que s'efectuen per a una entrega subsegüent dels béns adquirits, realitzada a l'interior del territori d'aplicació de l'impost pel mateix adquirent.

  3. Que els béns adquirits s'expedisquen o transporten directament a partir d'un Estat membre diferent d'aquell en el que es trobe identificat a l'efecte de l'IVA l'adquirent i amb destinació a la persona per a la qual s'efectue l'entrega subsegüent.

  4. Que el destinatari de la posterior entrega siga un empresari o professional o una persona jurídica que no actue com a tal, als qui no els afecte la no-subjecció establida per a les adquisicions intracomunitàries de béns i que tinguen atribuït un NIF-IVA subministrat per l'Administració espanyola.

 3. Les adquisicions intracomunitàries de béns respecte de les que s'atribuïsca a l'adquirent el dret a la devolució total de l'impost que s'haguera meritat per les mateixes pel procediment especial de devolució a no establits.

2. Importacions

La Llei de l'IVA recull una sèrie d'operacions exemptes en relació amb l'entrada a l'interior del país, procedent de tercers països, de determinats béns com aquells de la qual entrega en l'interior estiguera exempta de l'impost; béns personals per trasllat de residència habitual; béns personals per raó de matrimoni; béns en règim de viatgers; béns destinats a Organismes caritatius o filantròpics; béns amb finalitats de promoció comercial; productes de la pesca, etc.

Així mateix, per a evitar la doble imposició es declara l'exempció en l'impost de les importacions de gas a través del sistema de distribució de gas natural o d'electricitat, de calor o de fregisc.

S'estructura l'ús del règim de depòsit diferent del duaner per a restringir l'exempció de les importacions de béns que es vinculen a este règim a:

 • Béns objecte d'Impostos Especials en règim suspensiu.

 • Béns procedents del territori duaner de la Comunitat.

 • Béns assenyalats per la Directiva IVA (creïlles, olives, cacau, estanye, cobre, etc.).

 • Béns destinats a les tendisques lliures d'impostos en ports i aeroports.

L'exempció s'estendrà també als servicis relacionats directament amb les importacions d'estos béns.

Des de l'1 de juliol de 2021, estaran exemptes les importacions de béns, quan l'impost sobre el valor afegit haja de declarar-se en virtut del règim especial aplicable a les vendes a distancia i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de servicis previst en el Títol IX, Capítol XI, Secció 4a de la Llei de l'IVA, i s'aporte a la Duana el número d'identificació individual assignat per a l'aplicació d'este règim especial.