Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

E) Operacions no subjectes

Estaran no subjectes i per tant no han de declarar-se, les següents adquisicions intracomunitàries de béns realitzades en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol:

 1. Aquelles en les que l'empresari o professional transmitent es beneficie del règim de franquicia de l'impost en l'Estat membre des del qual s'inicia el transporte.

  En la legislació espanyola que regula l'IVA, no està contemplat cap règim de franquicia.

 2. Aquelles en què la corresponent entrega en l'Estat membre d'origen haja tributat amb subjecció a les regles del règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció en l'Estat membre d'inici del transporte.

 3. Aquelles que es corresponguen amb les entregues de béns que hagen de ser objecte d'instal·lació o muntatge.

 4. Aquelles que es corresponguen amb les vendes intracomunitàries a distancia previstes en l'article 68.Tres.a) de la LIVA.

 5. Aquelles que es corresponguen amb les entregues de béns objecte d'Impostos Especials a què es referix l'article 68. Cinc de la LIVA.

 6. Les entregues exemptes en l'Estat membre d'origen per tractar-se d'operacions assimilades a exportacions referents a vaixells, aeronaus i relacions diplomàtiques i internacionals i OTAN.

 7. Aquelles que es corresponguen amb les entregues de gas a través d'una xàrcia de gas natural situada en el territori de la Comunitat o de qualsevol xàrcia connectada a esta xàrcia, les entregues d'electricitat o les entregues de calor o de fregisc a través de les xàrcies de calefacció o de refrigeració que s'entenguen realitzades en el territori d'aplicació de l'impost d'acord amb l'article 68.Sis de la LIVA.

 8. Tampoc estaran subjectes, excepte renuncia a la no-subjecció, les adquisicions intracomunitàries de béns realitzades per:

  1. Els subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, respecte dels béns destinats al desenvolupament de l'activitat sotmesa a este règim.

  2. Els subjectes passius que realitzen exclusivament operacions que no originen el dret a la deducció total o parcial de l'impost.

  3. Les persones jurídiques que no actuen com empresaris o professionals.

  La no-subjecció només s'aplicarà respecte de les adquisicions intracomunitàries de béns, efectuades per les persones indicades, quan l'import total de les adquisicions de béns procedents dels altres Estats membres, exclòs l'impost meritat en estos Estats, no haja assolit l'any natural precedent 10.000 euros. La no-subjecció s'aplicarà l'any natural en curs fins assolir el citat import.

  No obstant això, estaran subjectes si més no les següents adquisicions intracomunitàries efectuades per les persones i entitats a què es referixen les lletres a), b) i c) citades anteriorment en este mateix punt:

  • Les adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous.

  • Les adquisicions intracomunitàries de béns objecte d'impostos especials.