Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Qüestiones més freqüents plantejades en este capítol

1. Un particular que lloga una plaça de garatge. Ha de pagar l'IVA ?

L'arrendament és una operació que convertix en empresari, a l'efecte de l'IVA, a qui la realitza, independentment de què l'arrendador exercisca o no una altra activitat empresarial o professional. Per tant, el particular que llogue una plaça de garatge ha de repercutir i ingressar l'IVA d'esta operació.

2. Un particular que lloga un habitatge incloent en este lloguer el d'una plaça de garatge annexa. Ha de pagar l'IVA?

El lloguer d'habitatges està exempt i si la plaça de garatge és annexa a l'habitatge l'operació estarà en el seu conjunt exempt de l'impost.

3. Una persona física, treballadora per compte aliè en una empresa, es dedica en horari extralaboral i pel seu compte a realitzar servicis professionals gratuïts per a una associació. Ha de declarar l'IVA per estes operacions?

A l'efecte de l'IVA no té la condició de professional qui realitze tots els seus servicis professionals gratuïtament. Per tant, no hauria de declarar l'IVA per estes operacions.

4. Una persona física promou la construcció del seu habitatge. Té per això la consideració d'empresari a l'efecte de l'IVA?

No, ja que l'habitatge no es destina a la seua venda, adjudicació o cessió, sinó només a l'ús particular del promotor.

5. I si promou la construcció d'un edifici del que destina únicament una part per al seu habitatge i la resta a la venda?

En este cas, a l'efecte de l'IVA es convertiria en empresari i ha de repercutir l'IVA quan embena el construït i declarar l'IVA del seu habitatge quan l'ocupe, per produir-se un autoconsum.

6. Està subjecte a l'IVA el percentatge que el propietari d'un local té per un dret de traspàs que l'arrendatari ha transmés?

El traspàs del local és una prestació de servicis prestada simultàniament pel propietari i l'arrendatari que està subjecta a l'IVA.

7. Quina qualificació té l'adquisició de productes informàtics consistents en programes encarregats per l'empresa perquè s'adapten a seu estructura?

El subministrament de productes informàtics que hagen sigut confeccionats previ encarregue del seu destinatari conforme a les especificacions d'este es consideren prestacions de servicis, considerant-se accessòria a la prestació de servicis l'entrega del suport.

8. I l'adquisició de productes informàtics consistents en programes fabricats en sèrie?

En este cas, es consideren productes informàtics normalitzats ja que no necessiten modificació substancial alguna per a ser utilitzats per qualsevol usuari i es qualifiquen d'entrega de béns.

9. Un empresari transmet tot el seu patrimoni empresarial a un només adquirent. És necessari perquè la transmissió estiga no subjecta que este adquirent continue l'exercici de la mateixa activitat que desenvolupava el transmitent?

D'acord amb el número 1r de l'article 7 de la Llei de l'impost sobre el Valor Afegit, inclús sent necessari que l'adquirent haja de tindre intenció d'explotar el patrimoni empresarial, no cal que l'activitat econòmica que realitze este adquirent siga necessàriament la mateixa que venia desenvolupant el transmitent.

10. Una empresa té costum de tindre una sèrie d'atencions amb els seus clientes com regalar-los mostres dels seus productes, encenedors, calendaris, agendes, etc. S'ha de pagar l'impost per estes entregues?

Hi ha diferents possibilitats:

  1. Que lliure mostres de les seues mercaderies sense valor comercial estimable amb finalitats de promoció: en este cas, es tracta d'una operació no subjecta.

  2. Que lliure objectes publicitaris que falten de valor intrínsec que porten consignada de forma indeleble la menció publicitària i que l'entrega a un mateix destinatari no supere els 200 euros. Estes entregues tampoc estarien subjectes.

  3. Que no tractant-se dels béns anteriors, s'adquirisquen per a l'atenció a clients. En este cas, tampoc estarien subjectes.

  4. Que no tractant-se dels béns establits en les lletres a) i b) anteriors, s'adquirisquen per a uns altres fins i es destinen posteriorment a atenció a clients. Este és l'únic cas en què estarien subjectes i no exemptes.

11. Un particular espanyol adquirix un automòbil de turisme nou en un país de la Unió Europea diferent d'Espanya i a continuació el porta a Espanya. Quin impost ha de pagar?

Ha de pagar l'IVA a Espanya al tractar-se d'adquisició intracomunitària de béns, independentment de qui siga el venedor.

12. I si el vehicle és usat?

En este cas, si l'adquirix d'un empresari pagarà l'IVA al país en què este estiga establit. Si l'adquirix a un particular no pagarà IVA.

13. Estan exemptes les classes rebudes en una autoescola per a traure el permís de conduir per a turismes?

No, les operacions realitzades per escoles de conductors de vehicles relatius als permisos de conducció de les classes A i B estan subjectes i no exemptes de l'Impost.

14. I si es tracta del permís de conduir per a camions?

En este cas, les operacions realitzades estaran exemptes de l'impost atès que les classes per als permisos de conducció C, D i E sí estan emparades per l'exempció relativa a l'ensenyament.