Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

D) Registre

En l'apartat «B) Concepte d'acord de venda de béns en consigna», a l'enumerar els requisits que han de complir-se per a l'aplicació de les noves normes a les transferències de béns en el marc d'acords de venda de béns en consigna, se citava la inscripció en el llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

Es tracta d'un requisit substantive per a la consideració de la transferència de béns a un altre Estat membre i posterior entrega interior com una sola operació.

Des del punt de vista del venedor, haurà d'anotar en el llibre registre de determinades operacions intracomunitàries les següents dades:

 1. L'Estat membre a partir del qual els béns han sigut transportats i la data d'expedició.

 2. El número d'identificació a l'efecte de l'IVA de l'empresari o professional al que van destinats els béns assignat per l'Estat membre al que es transporten.

 3. L'Estat membre al que es transporten els béns, el número d'identificació a l'efecte de l'IVA del depositari dels béns en cas de ser diferent al destinatari, la direcció del magatzem i la data d'arribada al mateix.

 4. El valor, la descripció i la quantitat dels béns que han arribat al magatzem.

 5. El número d'identificació a l'efecte de l'IVA de l'empresari que substituïx al destinatari inicial dels béns i la data en què té lloc la substitució.

 6. Descripció, base imposable, quantitat i preu unitari dels béns lliurats, data d'entrega i número d'identificació a l'efecte de l'IVA de l'empresari adquirent.

 7. Descripció, base imposable, quantitat i preu unitari dels béns moviment del qual done lloc a una transferència per incompliment dels requisits de les vendes en consigna, data en què es van produir les circumstàncies i motiu.

 8. Descripció, quantitat i valor dels béns que, si escau, hagen sigut retornats i data de devolució.

Per part seua, l'empresari al que vagen destinats els béns o el seu substitut haurà de fer constar, si més no, les següents dades:

 1. El número d'identificació a l'efecte de l'IVA del venedor.

 2. La descripció i quantitat dels béns enviats per a ser llocs a la seua disposició.

 3. Descripció, base imposable, quantitat i preu unitari dels béns adquirits i data en què es realitza l'adquisició intracomunitària.

En cas de ser depositari dels béns, haurà d'a més registrar:

 1. La data d'arribada al magatzem dels béns.

 2. Descripció, quantitat i valor dels béns que són retirats del magatzem pel venedor i deixen d'estar a la seua disposició, així com la data en què es retiren.

 3. Descripció, quantitat i valor dels béns destruïts o desapareguts del magatzem i la data en què es produïx o descobrix tal circumstància.

Els empresaris que apliquen el Subministrament Immediat d'Informació (SII), tenen l'obligació de registrar les vendes en consigna en el Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries a través de la sede electrònica de l'AEAT a partir d'1 de gener de 2021.