Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Concepte

Es consideren vendes a distancia de béns importats les entregues de béns expedits o transportats pel venedor, directament o indirectament, o pel seu compte, a partir d'un país o territori tercer amb destinació a un clienta situat en un Estat membre, quan es complisquen les següents condicions:

  1. Que els destinataris siguen les persones adquisicions intracomunitàries de les quals de béns no estiguen subjectes a l'impost en virtut del que disposa l'article 14 de la LIVA, o bé qualsevol altra persona que no tinga la condició d'empresari o professional actuant com a tal.

  2. Que els béns objecte d'estes entregues siguen diferents de mitjans de transport nous o béns objecte d'instal·lació o muntatge.