Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Modificació de la base imposable

La Llei establix, entre d'altres, els següents motius de modificació:

 1. Quan la contraprestació s'haguera fixat provisionalment.

  Exemple:

  Si juntament amb l'arrendament del local es facturen despeses de comunitat pressupostats, la meritació es realitza en funció de les despeses provisionals. Una vegada coneguts els definitius, s'haurà d'expedir la factura rectificada, repercutint la quota diferencial al tipus vigent en el moment de la meritació. L'arrendador inclourà aquella quota en la declaració del període en què es realitze la rectificació.

 2. Quan es tornen els envases i embalatges susceptibles de reutilització.

  Exemple:

  La venda de llet en ampolles de vidre susceptibles de reutilització suposa el gravamen per la contraprestació total. Posteriorment, en el moment en què siguen retornades les ampolles, ha de modificar-se la base imposable.

 3. Quan s'atorguen descomptes i bonificacions després que l'operació s'haja realitzat.

  Exemple:

  Els rappels concedits en un any per volum de vendes de l'any anterior donen lloc a la reducció de la base imposable.

 4. Quan queden sense efecte totalment o parcialment les operacions gravades o s'altere el preu.

  Exemple:

  La devolució de mercaderies per defectes de qualitat suposarà la rectificació de la base imposable per quedar sense efecte l'operació.

 5. Quan el destinatari de les operacions subjectes no haguera pagat les quotes repercutides en els següents casos:

  • Concurs de creditors: Quan, després de la meritació de l'operació, es dicte acte de declaració de concurs del destinatari de l'operació.

   La modificació no pot realitzar-se després de transcorregut el termini de tres mesos des de l'endemà a la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat »de l'acte de declaració de concurs.

   Per exemple, si en un concurs de creditors l'acte de declaració de concurs es va publicar al BOE el dia 30 de gener, l'últim dia vàlid per a efectuar la modificació de la base imposable és el dia 30 d'abril.

  • Quan els crèdits corresponents a les quotes repercutides per les operacions gravades siguen totalment o parcialment incobrables.

   Crèdit incobrable. Requisits necessaris:

   1. Transcurs d'1 any des de la meritació de l'impost sense que s'haja obtingut el cobrament, de tot o part del crèdit. No obstant això, quan el titular del dret de crèdit no tinga la condició de gran empresa el termini anteriorment citat podrà ser de 6 mesos o un any.

    Quan es tracti d'operacions a termini o amb preu ajornat, haurà d'haver transcorregut un any des del venciment del termini o terminis impagats per tal de procedir a la reducció proporcional de la base imposable. Igualment, este període podrà ser de 6 mesos o un any per a empresaris o professionals que no tinguen la condició de gran empresa, açò és, quan el seu volum d'operacions no haguera excedit durant l'any natural immediatament anterior de 6.010.121,04 euros. En este tipus d'operacions és suficient instar el cobrament mitjançant reclamació judicial d'un dels terminis o mitjançant requeriment notarial per a procedir a modificar la base imposable en la proporció que corresponga pel termini o terminis impagats.

    En el cas d'operacions a les que siga aplicable el règim especial del criteri de caixa, esta condició s'entendrà complida en la data de merite de l'impost que es produïsca per aplicació de la data límit del 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'haja realitzat l'operació.

    No obstant això, el que preveu el paràgraf anterior, quan es tracti d'operacions a terminis o amb preu ajornat serà necessari que haja transcorregut el termini de sis mesos o un any des del venciment del termini o terminis corresponents fins la data de merite de l'operació.

   2. Reflex d'esta circumstància en els Llibres Registre.

   3. Que el destinatari siga empresari o professional, o, en un altre cas, que la base imposable de l'operació aquella,  IVA exclòs, siga superior a 50 euros.

   4. Haver instat el cobrament mitjançant reclamació judicial, requeriment notarial o qualsevol altre mitjà que acredite fefaentment la reclamació del cobrament fins i tot quan es tracti de crèdits afermats per Ens públics.

    Quan es tracti de crèdits carregats per Ens públics se substituïx la reclamació judicial o el requeriment notarial per la certificació expedida per l'òrgan competent de l'Ens públic deutor d'acord amb l'informe de l'Interventor o Tresorer d'aquell en el que es reconega l'obligació i la seua quantia.

La modificació ha de realitzar-se en el termini dels 6 mesos següents a la finalització del període de 6 mesos o, si escau, 1 any des de la meritació de l'impost.

En el cas de les operacions a les que siga aplicable el règim especial del criteri de caixa, este termini de  6 mesos per a realitzar la modificació es computarà a partir de la data límit del 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'haja realitzat l'operació.

En els casos d'acte de declaració de concurs i crèdits incobrables s'apliquen les següents regles comunes:

 1. No procedirà la modificació de la base imposable en els casos següents:

  1. Crèdits que disfruten de garantia real, en la part garantida.

  2. Crèdits afermats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca o coberts per un contracte d'assegurança de crèdit o de caució, en la part afermada o assegurada.

  3. Crèdits entre persones o entitats vinculades.

  4. Crèdits carregats o afermats per Ens públics, fora que es tracti de crèdits que tinguen la condició d'incobrables sempre que s'aporte el certificat de l'òrgan competent de l'Ens Públic en el que es reconega l'impagament. Quan se sol·licite el certificat de l'òrgan competent, d'acord amb l'informe de l'Interventor o Tresorer, s'entendrà que el termini per a la reducció de la base imposable queda interromput fins que es dispose del mateix (Consulta DGT núm. V0615-11).

 2. Tampoc procedirà la modificació de la base imposable quan el destinatari de les operacions no estiga establit en el territori d'aplicació de l'impost, ni a les Canarias, Ceuta o Melilla.

  No obstant això, en el supòsit de concurs declarat en procediments concursals que es desenvolupen per un òrgan jurisdiccional d'un altre Estat membre als que resulte d'aplicació el Reglament (UE ) 2015/848, es permetrà la minoració de la base imposable quan el destinatari estiga establit en un altre Estat membre. (Consulta DGT núm. V3346-20).

 3. Tampoc procedirà la modificació de la base imposable per crèdits incobrables amb posterioritat a l'acte de declaració de concurs per als crèdits corresponents a quotes repercutides per operacions del qual merite es produïsca amb anterioritat a este acte.

 4. En els supòsits de pagament parcial anterior a la modificació, s'entendrà que l'impost sobre el valor afegit està inclòs en les quantitats percebudes i en la mateixa proporció que la part de contraprestació satisfeta.

 5. Si el destinatari de les operacions  és empresari o professional haurà de rectificar les quotes deduïdes. 

  Si no haguera tingut dret a la deducció total de l'impost,  haurà d'ingressar l'import de la quota de l'impost no deduïble.

 6. Si el destinatari no és empresari o professional haurà d'ingressar l'IVA no pagat. En cas de pagaments parcials posteriors a la modificació de la base imposable, quan el destinatari no siga empresari o professional, s'entendrà que l'IVA està inclòs en les quantitats pagades en la proporció corresponent i determinarà per a l'empresari o professional que haguera minorat la base imposable l'obligació de modificar-la a l'alça en la quantia corresponent.

La modificació de la base imposable queda condicionada, en estos supòsits d'acte de declaració de concurs de creditors i crèdits incobrables, al compliment dels següents requisits:

 • El subjecte passiu ha d'acreditar que ha remés la factura rectificativa corresponent al destinatari.

 • Les operacions han d'haver sigut facturades i comptabilitzades pel creditor dins el termini establert i en la forma escaient.

 • La modificació ha de comunicar-se a l'Administració. Esta obligació de comunicar les modificacions de bases imposables, tant per al creditor com per al deutor, ha de realitzar-se per mitjans electrònics, en un formulari específic disponible en la Sede electrònica de l'AEAT.

  La comunicació del creditor ha de realitzar-se en el termini d'un mes des de la data d'expedició de la factura rectificativa, i haurà de fer constar que la mateixa no es referix a crèdits garantits, afermats o assegurats, a crèdits entre persones o entitats vinculades, ni a operacions destinatari del qual no està establit en el territori d'aplicació de l'Impost ni a les Canarias, Ceuta o Melilla, en els termes prevists en l'article 80 de la Llei de  l' IVA i, en el supòsit de crèdits incobrables, que el deutor no ha sigut declarat en concurs o, si escau, que la factura rectificativa expedida és anterior a la data de l'acte de declaració del concurs.

  Al costat d'esta comunicació, i amb caràcter previ a la mateixa, el creditor ha de remetre a través del registre electrònic de l'AEAT:

  • La còpia de les factures rectificatives, en les que es consignaran les dates d'expedició de les corresponents factures rectificades.

  • En el supòsit de crèdits incobrables, els documents que acrediten que el creditor ha instat el cobrament del crèdit mitjançant reclamació judicial al deutor, mitjançant requeriment notarial o per qualsevol altre mitjà que acredite fefaentment la reclamació del cobrament a aquell.

  • En el cas de crèdits carregats per Ens públics, el certificat expedit per l'òrgan competent de l'Ens públic deutor.

  En la comunicació del destinatari que tinga la condició d'empresari o professional, s'haurà d'informar de la recepció de les factures rectificatives, indicant l'import total de les quotes rectificades incloses, si escau, el de les no deduïbles, en el mateix termini previst per a la presentació de l'autoliquidació corresponent al període en què s'hagen rebut les factures rectificatives de les operacions.

Una vegada practicada la reducció de la base imposable, no tornarà a modificar-se a l'alça encara que s'obtinga el cobrament total o parcial, tret dels següents casos:

 • Quan el subjecte passiu desistisca de la reclamació judicial al deutor o arribe a un acord de cobrament amb el deutor amb posterioritat al requeriment notarial.

 • Quan el destinatari no actue en la condició d'empresari o professional, i si este no ha satisfet el deute s'entendrà que l'IVA està inclòs en les quantitats percebudes i en la mateixa proporció que la part de contraprestació percebuda.

 • Quan se'n recorde la conclusió del concurs en els següents casos:

  • Una vegada firme l'acte de l'Audiència Provincial que revoque en apel·lació l'acte de declaració de concurs.

  • En qualsevol estat del procediment, quan es produïsca o comproven el pagament o la consignació de la totalitat dels crèdits reconeguts o l'íntegra satisfacció dels creditors per qualsevol altre mitjà.

  • En qualsevol estat del procediment, una vegada acabada la fase comuna del concurs, quan quede firme la resolució que accepte el desistiment o la renuncia de la totalitat dels creditors reconeguts.

Es recorda que l'Agència Tributària ha incorporat  en seu Sede electrònica una «Calculadora de terminis per a factures rectificatives», on pot consultar-se la data límit per a modificar l'IVA transferit quan es produïsquen les circumstàncies previstes en l'article 80 de la Llei de l'IVA o un error. També facilita el període i exercici del model 303 on realitzar el corresponent ajustament.