Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Adquisicions intracomunitàries i importacions

1. Adquisicions intracomunitàries de béns o de servicis

Serà subjecte passiu qui les realitze, és a dir, l'adquirent dels béns o dels servicis.

2. Importacions

Seran subjectes passius de l'impost els qui realitzen les importacions.

Es consideraran importadors, sempre que es complisquen els requisits de la legislació duanera:

  1. Els destinataris dels béns importats.

  2. Els viatgers, per als béns que conduïsquen a l'entrar en el territori.

  3. Els propietaris dels béns, en els casos no contemplats en els números anteriors.

  4. Els adquirents o, si escau, els propietaris, els arrendataris o noliejadors dels béns, quan es tracti d'operacions assimilades a importacions de béns.

D'altra banda, quan es tracti d'importacions a les que es referix l'article 27.12º de la LIVA , si l'importador actua mitjançant representant fiscal, este últim està obligat a complir les obligacions materials i formals derivades d'estes importacions.