Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Responsables de l'impost

 1. S'establix la responsabilitat solidària en el pagament del deute tributari de les següents persones:

  1. Els destinataris de les operacions que mitjançant acció o omissió culposa o dolosa, eludisquen la correcta repercussió de l'impost. La responsabilitat assolirà a la sanció que puga procedir.

  2. En cas d'importacions de béns:

   • Les associacions garants en els casos determinats en els Convenis Internacionals.

   • La RENFE, quan actue en nom de tercers en virtut de Convenis Internacionals.

   • Les persones o entitats que actuen en nom propi i per compte dels importadors.

 2. S'establix la responsabilitat subsidiària en el pagament del deute tributari de les següents persones:

  1. Les persones o entitats que actuen en nom i per compte de l'importador.

  2. Els empresaris o professionals que siguen destinataris d'operacions en les que hagueren de raonablement presumir que l'impost repercutit o que haguera hagut de repercutir-se no haja sigut ni siga objecte d'ingrés.

   Es considera que es produïx esta situació quan s'haja satisfet un preu notòriament anòmal.

   S'entén per preu notòriament anòmal:

   • El que siga sensiblement inferior al corresponent a estos béns en les condicions en què s'ha realitzat l'operació o el satisfet en adquisicions anteriors de béns idèntics.

   • El que siga sensiblement inferior al preu d'adquisició d'estos béns per part de qui ha efectuat l'entrega.

   No es considerarà preu notòriament anòmal el que es justifique per l'existència de factors econòmics diferents a l'aplicació de l'impost.

   A més que s'entenga que s'ha satisfet un preu notòriament anòmal, per a declarar este tipus de responsabilitat s'exigix un altre requisit:

   L'Administració tributària haurà d'acreditar l'existència d'un impost repercutit o que haguera hagut de repercutir-se que no ha sigut objecte de declaració i ingrés.

  3. Els titulars dels depòsits diferents dels duaners del pagament del deute tributari que corresponga a l'eixida o abandone dels béns d'estos depòsits.