Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Repercussió de l'impost al destinatari

La repercussió suposa la translació del pes econòmic de l'impost pel subjecte passiu al destinatari de l'operació gravada.

La repercussió està configurada com un dret-haver de, per tal com que la Llei establix que el subjecte passiu ha de repercutir l'import de l'impost sobre el destinatari de l'operació gravada però, al mateix temps, perquè este efectue la repercussió, s'establixen en la normativa una sèrie de requisits:

 • Requisits formals

  La repercussió ha d'efectuar-se mitjançant factura amb les excepcions que contenen les normes reglamentàries, consignant la quota repercutida separadament de la base imposable.

 • Requisits temporals

  La repercussió haurà d'efectuar-se al temps d'expedir i lliurar la factura i ha d'efectuar-se en el termini d'un any des de la data de la meritació. En un altre cas, el subjecte passiu perd el dret a la repercussió (és a dir, el subjecte passiu ha ingressat o ha d'ingressar l'impost, però no pot traslladar-ho als destinataris de l'operació).

 • Requisits materials

  No existix obligació de suportar la repercussió en dos supòsits:

  1. Quan la repercussió no es realitze d'acord amb la Llei.

  2. Quan la repercussió es realitze abans de la meritació de l'impost.

1. Regla especial. Repercussió a ens públics

En les entregues de béns i prestacions de servicis subjectes i no exemptes a l'impost destinataris dels quals anaren Ens públics s'entendrà sempre que els subjectes passius de l'impost, al formular les seues propostes econòmiques, encara que siguen verbals, han inclòs dins de les mateixos l'impost sobre el valor afegit que, no obstant això, haurà de ser repercutit com partida independent, quan així procedisca, en els documents que es presenten per al cobrament, sense que l'import global contractat experimente incremente com a conseqüència de la consignació del tribut repercutit. En este sentit, els plecs de condicions particulars prevists en la contractació administrativa contindran la prevenció expressa de què a tots els efectes s'entendrà que les ofertes dels empresaris comprenen no només el preu de la contracta, sinó també l'import de l'impost.

Exemple:

Un Ajuntament adjudica la realització d'un servici per un import de 12.000 euros. La factura que ha de girar-se a l'Ajuntament serà la següent:

Base imposable: (12.000 ÷ 121) x 100 = 9.917,36 euros

IVA al 21 %: 2.082,64 euros

Total (9.917,36 + 2.082,64) = 12.000,00 euros

2. Rectificació de les quotes impositives repercutides

A. Supòsits en els que ha d'efectuar-se la rectificació

La rectificació de les quotes repercutides ha d'efectuar-se en els supòsits següents:

 1. En els casos d'incorrecta fixació d'estes quotes.

 2. Quan es produïsquen les circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable.

La rectificació ha d'efectuar-se quan s'advertisquen les causes de la incorrecta determinació o es produïsquen les circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable, sempre que no hagen transcorregut 4 anys a partir del moment en què es va meritar l'impost o de la data en què s'hagen produït les circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable.

Pot procedir-se a la rectificació sempre que s'haja expedit factura, encara que no s'haja repercutit quota alguna.

B. Supòsits en els que no procedix la rectificació

No procedirà la rectificació en els següents casos:

 1. Quan la rectificació siga deguda a la incorrecta fixació de quotes, impliqueu un augment de les quotes repercutides i els destinataris no actuen com empresaris o professionals.

  Excepció: en els casos d'elevació legal de tipus, la rectificació pot efectuar-se el mes en què entren en vigor els nous tipus i en el següent.

 2. Quan siga l'Administració Tributària la que pose de manifest, a través de les corresponents liquidacions, quotes impositives meritades i no repercutides majors que les declarades pel subjecte passiu i resulte acreditat que este subjecte passiu participava en un frau o que sabia o havia d'haver sabut, utilitzant a este efecte una diligencia raonable, que realitzava una operació que formava part d'un frau.

C. Procediment de rectificació

Podem distingir:

 1. Rectificació sense requeriment que implique augment de quotes:

  • Per error fundat de dret o circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable: la diferència s'inclou en la declaració-liquidació del període en el que ha d'efectuar-se la rectificació.

  • Reste de causes: ha de presentar-se una declaració-liquidació rectificativa a la que s'apliquen el recàrrec i els interessos de demora que procedisquen segons l'article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

 2. Rectificació que supose disminució de quotes, el subjecte passiu pot optar per:

  • Iniciar, quan escaiga, el procediment de rectificació d'autoliquidacions previst en l'article 120.3 de la Llei general tributària i en els articles 126 a 129 del RGAT.

  • Regularitzar la situació en l'autoliquidació del període en què haja d'efectuar-se la rectificació o en els posteriors fins el termini d'un any des que va haver d'efectuar-se la rectificació. El subjecte passiu ha de reintegrar al destinatari l'import de les quotes repercutides en excés.

En els supòsits en què l'operació gravada quede sense efecte com a conseqüència de l'exercici d'una acció de reintegració concursal o d'altres d'impugnació exercides al si del concurs, el subjecte passiu haurà de procedir a la rectificació de les quotes inicialment repercutides en l'autoliquidació del període en el que van anar declarades les quotes meritades.

A la Seu electrònica de l'Agència Tributària s'ha incorporat una «Calculadora de terminis per a factures rectificatives», on pot consultar-se la data límit per a modificar l'IVA transferit quan es produïsquen les circumstàncies previstes en l'article 80 de la Llei de l'IVA o un error. També es facilita el període i exercici del model 303 on realitzar el corresponent ajustament.