Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Empresaris o professionals als que s'aplica

 1. Als qui no vengen desenvolupant activitats empresarials o professionals i adquirisquen la condició d'empresaris o professionals per adquirir béns o servicis amb la intenció de destinar-los a la realització d'activitats empresarials i professionals.

  A estos efectes, és necessari que l'interessat puga acreditar els elements objectius que confirmen que tenia tal intenció en el moment en què va efectuar l'adquisició o importació dels béns o servicis. L'Administració tributària li pot exigir esta acreditació.

  L'interessat podrà efectuar esta acreditació per qualsevol dels mitjans de prova admesos en dret. En particular, podrà tindre en compte les següents circumstàncies:

  • La naturalesa dels béns i servicis adquirits o importats, que haurà d'estar d’acord amb l'índole de l'activitat que es té intenció de desenvolupar.

  • El període transcorregut entre l'adquisició o importació d'estos béns i servicis i la utilització efectiva dels mateixos en l'activitat.

  • El compliment de les obligacions formals, registrals i comptables exigides als empresaris o professionals.

  • Disposar de, o haver sol·licitat, les autoritzacions, permisos o llicencies necessaris per al desenvolupament de l'activitat.

  • Haver presentat declaracions tributàries corresponents a l'activitat.

  Si l'adquirent o importador dels béns o servicis no pot aportar l'acreditació a què es referixen els paràgrafs anteriors, es considerarà que no tenia la condició d'empresari o professional en el moment d'esta adquisició o importació, i no cabrà la deducció de les quotes de l'IVA suportades. Açò és així fins i tot en cas que, en un moment posterior a l'adquisició o importació dels béns o servicis, l'interessat decidisca destinar-los a l'exercici d'una activitat empresarial o professional.

 2. Als qui siguen ja empresaris o professionals per realitzar activitats empresarials o professionals i inicien una activitat que constituïsca un sector diferenciat.