Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Deducció de les quotes suportades o satisfetes abans d'iniciar la realització habitual d'entregues de béns o prestacions de servicis

Són deduïbles les quotes suportades o satisfetes abans de l'inici de la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de servicis corresponents a les activitats empresarials o professionals, quan es complisquen determinats requisits. Fins i tot els empresaris i professionals tenen dret a la devolució de les quotes deduïbles complint els requisits generals per a esta devolució.

  1. Empresaris o professionals als que s'aplica
  2. Requisits
  3. Procediment
  4. Regularització
  5. Regularització de les proporciones de tributació