Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Regularització de les proporciones de tributació

L'apartat Nou de l'article 29 de la Llei 12/2002, de 23 de maig, per la qual s'aprova el Concert Econòmic amb el País Basc , establix que en els supòsits en els que els contribuents hagueren estat sotmesos a la competència exaccionadora d'una Administració tributària, foral o comú, durant els períodes de liquidació anteriors al moment en què inicien la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de servicis i a una altra diferent durant els períodes de liquidació posteriors, o quan haja variat substancialment la proporció en la que tributen a les diferents Administracions, comú o forals, en els esmentats períodes de liquidació, procediran a la regularització de les quotes retornades.

S'entendrà que ha variat substancialment la proporció en la que tributen a les diferents Administracions, comú o forals, quan la proporció corresponent a alguna de les Administracions haja variat en, com a mínim, 40 punts percentuals.

Esta regularització s'efectuarà de conformitat amb els percentatges de tributació a cadascuna de les Administracions afectades corresponents al primer any natural complet posterior a l'inici de la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de servicis.

Els subjectes passius hauran de presentar una declaració específica davant totes les Administracions tributàries afectades per la regularització, en el mateix termini en què corresponga presentar l'última declaració-liquidació del primer any natural complet posterior a l'inici de la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de servicis corresponents a la seua activitat.

La declaració davant l'AEAT s'efectuarà a través del model 318, que haurà de presentar-se, si escau, en el termini de presentació de l'última declaració del primer any natural complet posterior a l'inici de les entregues de béns o prestacions de servicis.

Els models de declaració a presentar davant les Diputacions Forals del País Basc seran els que corresponguen d'acord amb la normativa foral.

Esta regularització no tindrà efectes econòmics enfront dels contribuents.

Les Administracions hauran d'assumir la devolució de les quotes corresponents als períodes de liquidació anteriors al moment en què inicien la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de servicis, el que donarà lloc a què hagen de compensar-se entre si les quantitats que corresponguen.