Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits

Requisit necessari: la intenció de destinar els béns i servicis adquirits a l'activitat econòmica ha de confirmar-se per elements objectius.

No poden efectuar estes deduccions els empresaris que hagen d'aplicar el règim especial del recàrrec d'equivalència.

L'aplicació d'estes deduccions té els mateixos efectes que la renuncia al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, no podent acollir-se a este règim fins que transcórreguen tres anys.

Es considera primer any de realització d'entregues de béns o prestacions de servicis aquell en el que es comience l'exercici habitual d'estes operacions, sempre que l'inici de les mateixes tinga lloc abans del dia 1 de juliol i, en un altre cas, l'any següent.