Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Regularització

Les deduccions provisionals es regularitzen aplicant el percentatge definitiu corresponent als quatre primers anys naturals de l'exercici habitual de les entregues de béns i prestacions de servicis.

El percentatge definitiu a aplicar a l'IVA suportat abans de l'inici de les operacions es calcula de la següent manera:

Percentatge definitiu:

(Operacions amb dret a deducció dels 4 primers anys ÷ Total operacions dels 4 primers anys) x 100

Càlcul de la regularització:

  • Es partix de les deduccions provisionals practicades.

  • Es resten les deduccions definitives aplicant el percentatge de deducció definitiu a les quotes suportades abans de realitzar les operacions.

  • La diferència, positiva o negativa, serà l'ingrés o la deducció complementària a efectuar.

Esquemàticament:

(deduccions practicades - deduccions definitives) = (- deducció complementària + ingrés complementari)

La regularització de les deduccions corresponents als béns d'inversió ha d'ampliar-se als anys següents pel procediment de regularització de béns d'inversió.

A estos efectes, se substituïx el percentatge de deducció aplicable l'any d'adquisició del bé, pel percentatge de deducció definitiu corresponent als quatre primers anys d'exercici de les entregues de béns o prestacions de servicis a què es referixen els paràgrafs anteriors.

Exemple:

Maquinària adquirida l'any “n” abans d'iniciar les entregues de béns de l'activitat. La utilització de la maquinària comença l'any “n + 3” i l'activitat s'inicia l'1 de gener de l'any “n + 2”.

La deducció provisional de la maquinària practicada l'any “n” es regularitzarà en funció del percentatge de deducció global dels quatre primers anys d'exercici de l'activitat (“n + 2”, “n + 3”, “n + 4” i “n + 5 ”). A més, es regularitzarà la deducció per béns d'inversió durant els anys que queden per transcórrer, en este cas, els anys “n + 6” i “n + 7”.