Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Procediment

Les deduccions abans de l'inici efectiu de les entregues de béns i prestacions de servicis es practicaran aplicant provisionalment a les quotes suportades el percentatge de deducció que propose el subjecte passiu a l'Administració, fora que esta fixe un diferent.

La sol·licitud de percentatge provisional de deducció ha d'efectuar-se a l'hora de presentar la declaració censal de comence d'activitat, no sent necessària esta sol·licitud quan totes les operacions que es realitzen generen el dret a deduir l'IVA suportat.

La sol·licitud es presenta davant l'òrgan competent de l'Agència Tributària i s'entén concedida transcorregut un mes (comptat des que la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació) sense que s'haja notificat resolució.