Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Regla de prorrata

S'ha incorporat en la Sede electrònica de l'AEAT la ferramenta «Calculadora de prorrates», on es pot quantificar la prorrata, comparant resultats amb prorrata general i especial i la regularització anual per a aplicar el seu percentatge definitiu. També facilita pel que fa als béns d'inversió, la regularització anual i la regularització en cas de transmissió.

La regla de prorrata s'aplica quan el subjecte passiu adquirix béns i servicis que utilitza en operacions amb dret i sense dret a deducció.

No s'aplica a les quotes suportades en béns o servicis que no s'afecten, directa i exclusivament, a l'activitat (excepte les especialitats ja apuntades respecte dels béns d'inversió) i als exclosos del dret a deduir (no són deduïbles en cap mesura).

La regla de prorrata pot ser general o especial.

  1. Prorrata general
  2. Prorrata especial