Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Prorrata especial

S'aplica:

 1. Per opció del subjecte passiu. Esta opció s'efectua en els terminis i formes següents :

  • En l'última autoliquidació de l'Impost corresponent a cada any natural, procedint-se en eixe cas, a la regularització de les deduccions practicades durant el mateix.

  • En els casos d'inici d'activitats mitjançant la corresponent declaració censal, fins la finalització del termini de presentació de l'autoliquidació corresponent al període en què es produïsca el començament de la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de servicis pròpies de l'activitat.

  L'opció assortix efectes en tant no siga revocada, si bé, tindrà validesa mínima de tres anys naturals, inclòs l'any natural a què es referix l'opció exercitada.

  La revocació podrà efectuar-se en l'última autoliquidació de l'any, procedint-se en eixe cas, a la regularització de les deduccions practicades en el mateix.

 2. Obligatòriament quan aplicant la prorrata general la deducció excedisca en un 10 per cent  de la que resultaria aplicant la prorrata especial.

 3. Obligatòriament per les entitats que hagen exercitat l'opció pel nivell avançat del Règim Especial del grup d'entitats de l'IVA en relació amb el sector diferenciat de les operacions intragrup, segons establix l'article 63 bis.3 del RIVA.

Càlcul de l'IVA suportat deduïble:

 1. Les quotes suportades en béns o servicis utilitzats exclusivament en operacions amb dret a deducció, es deduïxen íntegrament.

 2. Les quotes suportades en béns o servicis utilitzats exclusivament en operacions sense dret a deduir no poden deduir-se.

 3. Les quotes suportades en béns o servicis utilitzats només en part en operacions amb dret a deducció es deduïxen en el percentatge de la prorrata general.

Exemple de càlcul del percentatge definitiu de deducció:

En una activitat de lloguer de locals i habitatges s'ha optat per aplicar la prorrata especial. Les activitats realitzades l'any “n” han sigut:

 • Lloguer d'habitatges (sense dret a deducció): 20.000 euros
 • Lloguer de locals (amb dret a deducció): 25.000 euros

L'IVA suportat durant “n” té el següent desglosse:

 • IVA suportat en lloguer locals: 800 euros
 • IVA suportat en servicis d'ús comú en ambdues activitats: 160 euros

IVA suportat deduïble:

 1. En operacions sense dret a deducció: 0 euros

 2. En operacions amb dret a deducció: 800 euros

 3. Quotes deduïbles per servicis d'ús simultani en ambdues activitats:

  [25.000 ÷ (20.000 + 25.000)] x 100 = 55,5555%

  S'arrodonix en excés = 56%

  160 x 56% = 89,60 euros

  Total IVA suportat deduïble: 889, 60 euros