Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Concepte de béns d'inversió

Són béns d'inversió els béns corporals, mobles, semovents o immobles que, per la seua naturalesa i funció, estiguen normalment destinats a ser utilitzats per un període de temps superior a un any com intruments de treball o mitjans d'explotació.

No tenen la consideració de béns d'inversió:

  • Els accessoris, peces de recanvie i execucions d'obra per a la reparació de béns d'inversió.

  • Els envases i embalatges, encara que siguen susceptibles de reutilització.

  • Les robes utilitzades per al treball pels subjectes passius o el seu personal.

  • Qualsevol altre bé de valor inferior a 3.005,06 euros.