Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Regularització de deduccions per béns d'inversió

Les quotes suportades en béns d'inversió han de regularitzar-se durant els 4 anys naturals següents (en terrenys o edificacions, 9 anys ) a aquell en què s'adquirisquen o s'utilitzen o entren en funcionament, si este moment és posterior a l'adquisició.

Només es regularitza si entre el percentatge de deducció definitiu de cadascun dels anys del període de regularització i el que es va utilitzar l'any en què es va suportar la repercussió, existix una diferència superior a 10 punts.

No procedix regularitzar en cas de pèrdua o inutilització dels béns d'inversió per causa no imputable al subjecte passiu degudament justificada.

  1. Concepte de béns d'inversió
  2. Procediment de regularització
  3. Entregues de béns d'inversió durant el període de regularització