Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Procediment de regularització

La regularització de les deduccions per béns d'inversió es realitza de la següent manera:

 1. Es partix de la deducció efectuada l'any de compra.

 2. Es resta la que correspondria l'any de regularització aplicant a la quota suportada el percentatge definitiu d'este any.

 3. La diferència positiva o negativa es dividix entre 5 (o entre 10 si es tracta de terrenys o edificacions) i el quocient que resulte és la quantia de l'ingrés o deducció complementàries a efectuar, respectivament.

Els ingressos i deduccions complementàries s'efectuaran en l'última autoliquidació de l'exercici.

Exemple:

Una empresa va adquirir una màquina l'any “n-1” per 20.000 euros, més 4.200 euros d'IVA. La prorrata de “n-1” va anar del 50%.

Veurem les diferents possibilitats que poden donar-se en funció de les operacions realitzades en “n”.

 1. Si la prorrata de “n” és del 67%.

  Cal regularitzar, perquè el percentatge de deducció aplicable l'any de la repercussió (“n-1 ”) i l'aplicable l'any de la regularització diferixen en més de 10 punts percentuals: (50% - 67 %) = 17%

  • IVA deduïble any de compra (“n-1 ”): 4.200 x 50% = 2.100 euros
  • IVA deduïble este any (“n) ”: 4.200 x 67% = 2.814 euros
  • Total: (2.100 euros - 2.814 euros) = - 714 euros

  • La diferència negativa es dividix entre 5 i el quocient que resulte serà la quantia de deducció complementària a efectuar: (-714 ÷ 5) =-142.8 euros

  Té dret a una deducció complementària de 142,8 euros que es reflectiran en la casella «Regularització béns d'inversió »del model de declaració.

 2. El percentatge de prorrata de “n” és del 58%.

  Al diferir en menys de 10 punts el percentatge de prorrata aplicable en “n” (58 %) de l'aplicable en “n-1” (50 %), no procedix practicar regularització per les inversions: (50% - 58 %) = 8%

 3. El percentatge de deducció de “n” és del 30%.

  Procedix regularitzar les deduccions practicades per haver-hi una diferència superior a 10 punts en els percentatges: (50% - 30 %) = 20%

  • IVA deduïble any de compra (“n-1 ”): 4.200 x 50% = 2.100 euros
  • IVA deduïble este any (“n) ”: 4.200 x 30% = 1.260 euros
  • Total: (2.100 euros - 1.260 euros) = 840 euros

  • La diferència positiva es dividix entre 5 i el quocient que resulte serà la quantia de l'ingrés complementari a efectuar: (840 ÷ 5) = 168 euros

  Per tant, es consignarà en la casella «Regularització béns d'inversió »del model de declaració la quantitat de 168 euros precedida del signe menys, és a dir, una menor deducció que suposa un ingrés complementari.