Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Justificants necessaris per a efectuar la deducció

 1. Com a requisit formal de la deducció és necessari que l'empresari o professional que desitja exercitar-la es trobe en possessió del document justificatiu del dret, ajustat a les disposicions legals i reglamentàries. En este aspecte, és fonamental l'article primer del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre.

  El document justificatiu que no complisca tots els requisits, no acreditarà el dret a la deducció, fora que es rectifique.

  Es consideren justificants del dret a la deducció:

  • La factura original expedida per qui realitze l'entrega o presteu el servici o, en el seu nom i pel seu compte, pel seu clienta o per un tercer.

  • La factura original expedida per qui realitze l'entrega que done lloc a una adquisició intracomunitària de béns subjecta a l'impost, sempre que esta adquisició estiga degudament consignada en l'autoliquidació de l'IVA.

  • En el cas d'importacions, el document en el que conste la liquidació practicada per l'Administració o, si es tracta d'operacions assimilades a les importacions, l'autoliquidació en la que es consigne l'impost meritat amb motiu de la seua realització.

  • La factura original o el justificant comptable de l'operació expedit per qui realitze l'entrega de béns o la prestació de servicis en els casos d'inversió del subjecte passiu i d'operacions amb ore d'inversió.

 2. No pot deduir-se en quantia superior a la quota expressa i separadament consignada que haja sigut repercutida o satisfeta segons el document justificatiu de la deducció.

 3. Tractant-se de béns o servicis adquirits en comú per diverses persones, cada adquirent pot deduir la part proporcional que li corresponga si en l'original i en els duplicats de la factura es consigna, de forma diferent i separada, la porció de base imposable i quota repercutida a cadascun dels destinataris.