Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Obligacions formals

1. Obligacions registrals

Els subjectes passius que realitzen operacions a les que haja d'aplicar-se este règim, a més de les obligacions registrals comunes, portaran els següents Llibres Registres específics:

 1. Un Lliure Registre per a anotar les adquisicions, importacions i entregues a les que resulte aplicable la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici de cada operació.

  Este lliure haurà de disposar de les següents columnes:

  Descripció del béNÚM. de factura o document
  d'adquisició o importació
  Preu de compraNÚM. de document de facturació
  expedit pel subjecte passiu al transmetre el bé
  Preu de vendaIVA transferit o indicació
  de l'exempció aplicada
  Indicació, si escau, de l'aplicació del
  règim general de l'entrega
  --- --- --- --- --- --- ---
 2. Un Lliure Registre diferent per a anotar les adquisicions, importacions i entregues realitzades durant cada període de liquidació a les que resulte aplicable la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global.

  Este lliure haurà de disposar de les següents columnes:

  Descripció dels bénsNÚM. de factura o document
  d'adquisició o importació
  Preu de compraNÚM. de document de facturació
  expedit pel subjecte passiu al transmetre els béns
  Preu de vendaIndicació, si escau,
  de l'exempció aplicada
  Valor de les existències inicials i finals
  de cada any natural
  --- --- --- --- --- --- ---

2. Obligacions de facturació

En les factures que documenten les entregues de béns subjectes al règim especial no es pot consignar separadament la quota repercutida, havent d'entendre's compresa en el preu total de l'operació. Estes quotes no són deduïbles per als adquirents.

En la factura s'indicarà que s'ha aplicat este règim especial incloent la menció «règim especial dels béns usats», «règim especial dels objectes d'art »o «règim especial de les antiguitats i objectes de col·lecció».

En les entregues destinades a un altre Estat membre ha de fer-se constar la circumstància de què han tributat d'acord amb el règim especial previst en els articles 312 a 315 de la Directiva 2006/112/CE, del Consell, de 28 de novembre de 2006, amb menció expressa d'este article.

En les compres als qui no tinguen la consideració d'empresaris o professionals ha d'expedir-se un document de compra per cada adquisició efectuada, que ha de ser firmada pel transmitent.