Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits

1. Requisits subjectius

S'aplica als revenedors dels béns que més avance s'indiquen.

És revenedor:

Qui habitualment adquirix béns per a la seua revenda. També té esta condició l'organitzador de vendes en subhasta pública quan actue en nom propi en virtut d'un contracte de comissió de venda.

2. Béns als que s'aplica

El règim especial s'aplica als béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.

Són béns usats:

Els béns mobles utilitzats per un tercer que són susceptibles de reutilització i són adquirits per a la seua revenda.

Per exemple, un revenedor de maquinària no pot aplicar este règim a un ordinador que ha utilitzat en la seua activitat, ja que no es complix el requisit d'haver sigut utilitzat prèviament per un tercer i ser adquirit amb la finalitat exclusiva de la seua venda.

No tenen la consideració de béns usats:

 • Els utilitzats, renovats o transformats pel propi subjecte passiu revenedor o pel seu compte.

 • Els materials de recuperació, envases, embalatges, ore, platine i pedres precioses.

Són objectes d'art, sempre que complisquen determinats requisits:

Cuadros, pintures, dibuixos, gravats, estampes, litografies, escultures, estàtues, buidats d'escultures, tapisseries, tèxtils, murals, ceràmica, esmaltes sobre cobre, fotografies.

Són antiguitats:

Els objectes que tinguen més de 100 anys d'antiguitat i no siguen objectes d'art o de col·lecció.

Són objectes de col·lecció:

 • Els articles de filatèlia.

 • Col·lecciones i espècimens per a col·lecciones de zoologia, botànica, mineralogia o anatomia, o que tinguen interés històric, arqueològic, paleontològic, etnogràfic o numismàtic.

En cap cas s'aplica este règim especial a l'or d'inversió.

3. Operacions sobre les quals s'aplica

 1. Vendes de béns usats. Quan hagen sigut adquirits:

  • A qui no tinga la condició d'empresari o professional.

  • Als qui li ho lliuren en virtut d'una operació exempta, ja siga interior o intracomunitària, per haver sigut utilitzats pel transmitent en operacions exemptes sense dret a deducció o bé per haver sigut adquisicions que no van donar dret a deduir les quotes suportades.

  • A un altre revenedor que li ho lliure aplicant este mateix règim.

  • També pot aplicar-se a béns d'inversió transmesos en una operació intracomunitària per qui es beneficie del règim de franquicia en seu Estat membre d'origen.

 2. Vendes d'antiguitats i objectes de col·lecció. Els són aplicables els mateixos criteris, encara que també existeix la possibilitat d'aplicar este règim especial quan hagen sigut importats pel mateix revenedor.

 3. Vendes d'objectes d'art. Quan es troben en algun dels supòsits indicats en els dos apartats anteriors o quan hagen sigut adquirits a empreses o professionals que siguen autors o drethavents dels mateixos. Així mateix, podran aplicar transitòriament el règim especial a les vendes d'objectes d'art adquirides a empresaris o professionals diferents dels revenedors quan en la seua adquisició es va suportar un tipus reduït.