Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits

És aplicable als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, forestals o pesqueres, que no hagueren renunciat a l'aplicació d'este règim.

S'exclou expressament de la consideració de «titulars d'explotacions agrícoles, forestals, ramaderes o pesqueres» a l'efecte d'este règim especial a:

  1. Els propietaris de finques o explotacions que les cedisquen en arrendament o en parceria o que de qualsevol altra forma cedisquen la seua explotació, així com quan cedisquen l'aprofitament de la resina dels pins ubicats en les seues finques o explotacions.

  2. Els que realitzen explotacions ramaderes en règim de ramaderia integrada.

Concepte d'explotació agrícola, ramadera, forestal o pesquera

Tenen esta consideració les que obtinguen de manera directa productes naturals, vegetals o animals, dels seus cultius, explotacions o captures. Entre altres activitats s'inclouen el cultiu de flors, especies, llavors, etc., encara que siga en hivernacles; la ramaderia vinculada a l'explotació del sòl, inclosa l'avicultura, apicultura, cuniculicultura, sericicultura i cria d'especies cinegètiques; la silvicultura; les explotacions pesqueres en aigua dolça; vivers de mol·luscos, crustacis i piscifactories.

Es consideren inclosos en el règim especial els servicis accessoris que els titulars de les explotacions presten a tercers amb els mitjans ordinàriament empleats en les seues explotacions, sempre que contribuïsquen a la realització de les produccions agrícoles, forestals, ramaderes o pesqueres dels destinataris. S'entén que els servicis prestats són accessoris si durant l'any anterior el seu import no va superar el 20 per cent  del volum total d'operacions de l'explotació.

Tenen la consideració de servicis accessoris, entre altres:

La plantació, sembra, cultiu, recol·lecció i transporte; l'embalatge i condicionament de productes; la cria, guarda i engreixe d'animals; l'assistència tècnica; l'arrendament d'eines i maquinària; l'eliminació de plantes i animals perjudicials; l'explotació d'instal·lacions de regue i drenatge; els servicis complementaris de la silvicultura com tala, treu, estellat i escorxat d'arbres i la neteja de boscos.