Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits subjectius

Poden aplicar el Règim especial del criteri de caixa (d'ara endavant RECC), els subjectes passius volum d'operacions del qual durant l'any natural anterior no haja superat els 2.000.000 d'euros.

Per al càlcul del volum d'operacions es prendrà l'import total de les mateixes, exclòs l'IVA i si escau el recàrrec d'equivalència i la compensació a preu fet, de les entregues de béns i prestacions de servicis efectuades pel subjecte passiu durant l'any natural anterior, excloses les exemptes, així com les entregues ocasionals de béns immobles, les de béns d'inversió i les operacions financeres i les exemptes relatives a l'or d'inversió no habituals. Les operacions s'entendran realitzades quan es produïsca o s'haguera produït la meritació de l'IVA si a les operacions no els haguera sigut aplicable el RECC.

Quedaran exclosos els subjectes passius cobraments dels quals en efectiu respecte d'un mateix destinatari durant l'any natural superen la quantia de 100.000 euros.