Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Supòsits de crèdits incobrables i declaració de concurs

La modificació de la base imposable per crèdits incobrables efectuada per subjectes passius que no es troben acollits al RECC, determinarà el naixement del dret a la deducció de les quotes suportades pel subjecte passiu deutor acollit a este règim especial corresponents a les operacions modificades que estigueren encara pendents de deducció.

D'altra banda, la declaració de concurs del subjecte passiu acollit al RECC o del destinatari de les seues operacions determinarà en la data de l'acte de declaració de concurs, la meritació de les quotes repercutides i la deducció de les quotes suportades respecte de les operacions a les que haja sigut aplicable el RECC, que estigueren encara pendents de merite o deducció.