Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Condicions per a l'aplicació del règim especial

El règim especial del grup d'entitats s'aplica quan així l'acorden individualment les entitats que opten per la seua aplicació.

L'opció té una validesa mínima de tres anys, sempre que es complisquen els requisits exigibles per a l'aplicació del règim especial, i s'entendrà prorrogada, excepte renuncia.

Si més no, l'aplicació del règim especial quedarà condicionada a la seua aplicació per part de l'entitat dominant.

Els acords als que es referix el paràgraf anterior hauran d'adoptar-se pels Consells d'administració, o òrgans que exercisquen una funció equivalent, de les entitats respectives abans de l'inici de l'any natural en què resulte d'aplicació el règim especial.

La falta d'adopció dins el termini establert i en la forma escaient dels acords als que ens hem referit anteriorment determinarà la impossibilitat d'aplicar el règim especial del grup d'entitats per part de les entitats en les que falte l'acord, sense perjudici de la seua aplicació, si escau, a la resta d'entitats del grup.