Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Obligacions específiques

Les entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats tindran les següents obligacions tributàries:

 • L'entitat dominant ostentarà la representació del grup d'entitats davant l'Administració tributària. En tal concepte, l'entitat dominant haurà de complir les obligacions tributàries materials i formals específiques que es deriven del règim especial del grup d'entitats.

 • Tant l'entitat dominant com cadascuna de les entitats dependents hauran de complir les obligacions establides en l'article 164 de la Llei de l'IVA, a excepció del pagament del deute tributari o de la sol·licitud de compensació o devolució, havent de procedir-se, a este efecte, conforme al que disposa l'obligació 2a de l'apartat següent.

 • L'entitat dominant, sense perjudici del compliment de les seues obligacions pròpies, serà responsable del compliment de les següents obligacions:

  1. Comunicar a l'Administració tributària la següent informació:

   1. El compliment dels requisits exigits, l'adopció dels acords corresponents i l'opció per l'aplicació del règim especial.

    Tota esta informació haurà de presentar-se el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en el que s'aplique el règim especial.

   2. La relació d'entitats del grup que apliquen el règim especial, identificant les entitats que motiven qualsevol alteració en la seua composició pel que fa a la de l'any anterior, si escau. Esta informació haurà de comunicar-se durant el mes de desembre de cada any natural pel que fa al següent. No obstant això, en cas que s'hagen incorporat entitats al grup el mes de desembre, la informació relativa a estes entitats es podrà presentar fins el 20 de gener següent.

   3. Qualsevol modificació que afecte a les entitats del grup que apliquen el règim especial. Esta comunicació haurà de presentar-se dins del període d'autoliquidació corresponent al període de liquidació en què es produïsca.

   4. La renuncia al règim especial, que haurà d'exercitar-se durant el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què haja de ser efectiu, tant pel que fa a la renuncia del total d'entitats que apliquen el règim especial com quant a les renuncies individuals.

   5. L'opció pel nivell avançat (article 163 sexies.cinc de la Llei de l'IVA), que haurà d'exercitar-se durant el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què haja de ser efectiu. Esta opció es referirà al conjunt d'entitats que apliquen el règim especial i formen part del mateix grup d'entitats, tindrà una validesa mínima d'un any natural i s'entén prorrogada excepte renuncia.

   6. La renuncia al nivell avançat del règim especial, que tindrà una validesa mínima d'un any.

  2. Presentar les autoliquidacions periòdiques agregades del grup d'entitats, procedint, si escau, a l'ingrés del deute tributari o a la sol·licitud de compensació o devolució que procedisca. Estes autoliquidacions agregades integraran els resultats de les autoliquidacions individuals de les entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats.

   Les autoliquidacions periòdiques agregades del grup d'entitats hauran de presentar-se una vegada presentades les autoliquidacions periòdiques individuals de cadascuna de les entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats. No obstant això, en cas que alguna d'estes autoliquidacions no s'haja presentat en termini, es podrà presentar l'autoliquidació agregada sense perjudici de les actuacions que procedisquen per la falta de presentació.

   El període de liquidació de les entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats coincidirà amb el mes natural, independentment del seu volum d'operacions.

   Les entitats que queden excloses del règim especial passaran a aplicar, si escau, el règim general de l'impost des del període de liquidació en què es produïsca esta circumstància, presentant les seues autoliquidacions individuals, mensual o trimestralment, en funció del seu volum d'operacions, conforme al que disposa l'article 71 del Reglament de l'IVA. En particular, quan l'exclusió del règim especial es produïsca amb efectes per a una data diferent de la corresponent a l'inici d'un trimestre natural i l'entitat exclosa haja de presentar les seues autoliquidacions trimestralment, esta entitat presentarà una autoliquidació trimestral pel període de temps restant fins completar este trimestre.

   Quan per a un període de liquidació, la quantia total dels saldos per retornar a favor de les entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats supere l'import dels saldos per ingressar de la resta d'entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats per al mateix període de liquidació, es podrà sol·licitar la devolució de l'excés, sempre que no hagueren transcorregut quatre anys comptats a partir de la presentació de les autoliquidacions individuals en què s'origine este excés.

   Esta devolució es practicarà en els termes disposats en l'apartat tres de l'article 115 de la Llei de l'IVA. En eixe cas, no procedirà la compensació d'estos saldos per retornar en autoliquidacions agregades posteriors, sigui quin sigui període de temps transcorregut fins que esta devolució es faça efectiva.

   En cas que deix d'aplicar-se el règim especial del grup d'entitats i queden quantitats pendents de compensació per a les entitats integrades en el grup, estes quantitats s'imputaran a estes entitats en proporció al volum d'operacions de l'últim any natural en què el règim especial haguera sigut aplicable.

   Quan un empresari o professional incloga el saldo a compensar que resultara d'una de les seves autoliquidacions individuals en una autoliquidació agregada del grup d'entitats, no es podrà efectuar la compensació d'aquell import en cap autoliquidació individual corresponent a un període ulterior, independentment del fet que resulte aplicable o no amb posterioritat el règim especial del grup d'entitats.

  3. Disposar d'un sistema d'informació analítica basat en criteris raonables d'imputació dels béns i servicis utilitzats directament o indirectament, totalment o parcialment, en la realització de les operacions a què es referix l'article 163 octies.un de la Llei de l'IVA. Este sistema haurà de reflectir la utilització successiva d'estos béns i servicis fins la seua aplicació final fora del grup. El sistema d'informació haurà d'incloure una memòria justificativa dels criteris d'imputació utilitzats, que hauran de ser homogenis per a totes les entitats del grup i mantindre's durant tots els períodes en els que siga aplicable el règim especial, fora que es modifiquen per causes raonables, que hauran de justificar-se en la pròpia memòria. Este sistema d'informació haurà de conservar-se durant el termini de prescripció de l'impost.

 • En cas que alguna de les entitats integrades en el grup d'entitats presentara una autoliquidació individual extemporània, s'aplicaran els recàrrecs i interessos que si escau procedisquen, sense que a tals efectes tinga incidència alguna el fet que s'haguera inclòs originàriament el saldo de l'autoliquidació individual, en una autoliquidació agregada del grup d'entitats. Si l'autoliquidació agregada corresponent al grup d'entitats es presenta extemporàniament, els recàrrecs s'aplicaran sobre el resultat de la mateixa, sent responsable del seu ingrés l'entitat dominant.

 • Les entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats respondran solidàriament del pagament del deute tributari derivada d'este règim especial.

 • La no gestió o conservació del sistema d'informació serà considerada com infracció tributària greu de l'entitat dominant. La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional del 2 per cent del volum d'operacions del grup.

  Les inexactituds o omissions en el sistema d'informació, seran considerades com infracció tributària greu de l'entitat dominant. La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional del 10 per cent de l'import dels béns i servicis adquirits a tercers als que es referisca la informació inexacta o omesa. L'entitat dominant serà subjecte infractor pels incompliments de les obligacions específiques del règim especial del grup d'entitats, incloses les obligacions derivades de l'ingrés del deute tributari, de la sol·licitud de compensació o de la devolució resultant de la declaració-liquidació agregada corresponent al grup d'entitats, sent responsable de la veracitat i exactitud dels imports i qualificacions consignades per les entitats dependents que s'integren en la declaració-liquidació agregada. Les entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats respondran de les infraccions derivades dels incompliments de les seues pròpies obligacions.

 • Les actuacions dirigides a comprovar l'adequat compliment de les obligacions de les entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats s'entendran amb l'entitat dominant, com representant del mateix. Igualment, les actuacions podran entendre's amb les entitats dependents, que hauran d'atendre a l'Administració tributària. Les actuacions de comprovació o investigació realitzades a qualsevol entitat del grup d'entitats interrompran el termini de prescripció de l'impost referent al total d'entitats del grup des del moment en què l'entitat dominant tinga coneixement formal de les mateixes. Les actes i liquidacions que deriven de la comprovació d'este règim especial s'estendran a l'entitat dominant.

Exemple:

Les societats OMEGA, SA i DELTA, SA que complixen tots els requisits per a aplicar el règim especial de grups d'entitats, han exercitat l'opció i complixen els requisits establits en la Llei de l'IVA per a la seua aplicació. La societat OMEGA, SA té una participació del 60% del capital de la societat DELTA, SA El dia 19 d'abril cada societat presenta la seua autoliquidació individual en el model 322, amb el següent resultat:

Societat OMEGA, SA:

 • IVA meritat: 6.000
 • IVA deduïble: 2000
 • Resultat autoliquidació: 4.000

Societat DELTA, SA:

 • IVA meritat: 1.000
 • IVA deduïble: 2000
 • Resultat autoliquidació: -1.000

El dia 20 d'abril, l'entitat dominant, presentarà una autoliquidació mensual en el model agregat 353, en què integrarà els resultats de les autoliquidacions anteriors, de la següent manera:

 • Societat OMEGA, SA (dominant). Resultat (model 322): 4.000
 • Societat DELTA, SA (dependent). Resultat (model 322): -1.000
 • Resultat autoliquidació: 3.000