Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Règim especial del recàrrec d'equivalència

Este règim és aplicable exclusivament als comerciants detallistes.

S'és comerciant detallista si concorren els següents requisits:

 1. Es lliuren béns mobles o semovents sense haver-hi'ls sotmés a cap procés de fabricació, elaboració o manufactura per si mateix o mitjançant tercers.

 2. Quan les vendes realitzades l'any anterior a la Seguretat Social i les seues entitats gestores o col·laboradores o als qui no tinguen la condició d'empresaris o professionals siguen superiors al 80 per cent de les vendes realitzades.

  Este requisit no és aplicable si l'any precedent el subjecte passiu no va realitzar activitats comercials o si tributa pel mètode d'estimació objectiva de l'IRPF, sempre que es tracti de subjectes passius que tinguen la condició de comerciants detallistes en l'IAE .

L'aplicació d'este règim suposa:

 1. En les compres, els proveïdors dels detallistes els repercutixen i tenen obligació d'ingressar el recàrrec d'equivalència, a més de l'IVA.

 2. En les seues operacions comercials, així com en les transmissions de béns o drets utilitzats exclusivament en esta activitat, han de repercutir l'IVA als seus clientes, però no el recàrrec. No obstant això, no estaran obligats a consignar estes quotes repercutides en una autoliquidació ni per ingressar l'impost. Tampoc poden deduir l'IVA suportat en estes activitats.

En el cas que s'embenen béns immobles afectes a esta activitat i l'operació estiga subjecta i no exempta, haurà de repercutir, liquidar i ingressar l'IVA meritat en esta operació, mitjançant el model 309.

 1. Requisits
 2. Aplicació del recàrrec d'equivalència
 3. Tipus del recàrrec d'equivalència
 4. Comence o cessació d'activitats en el règim especial
 5. Obligacions formals