Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Comence o cessació d'activitats en el règim especial

En este apartat distingim entre:

  1. Comence: han de liquidar i ingressar la quantitat resultant d'aplicar els tipus i recarregue vigents en la data d'inici al valor d'adquisició de les existències, IVA exclòs.

    No s'aplica si les existències es van adquirir a un comerciant sotmés al règim especial per transmissió no subjecta del patrimoni empresarial.

  2. Cessació per pèrdua de la condició de detallista: pot deduir la quota resultant d'aplicar els tipus i recàrrecs vigents en la data de cessació al valor d'adquisició de les existències, IVA i recàrrecs exclosos.

  3. Cessació per transmissió no subjecta del patrimoni empresarial a comerciants no sotmesos a este règim: l'adquirent pot deduir la quota resultant d'aplicar els tipus vigents el dia de la transmissió al valor de mercat de les existències.

En estos casos, els subjectes passius han de fer inventaris de les seues existències comercials amb referència al dia anterior al d'inici o cessació. La presentació d'este inventari ha de realitzar-se en el termini de 15 dies des de l'inici o cessació i pot presentar-se en la Delegació o Administració de l'AEAT del domicili fiscal o per via electrònica a través del procediment habilitat en la Sede electrònica per a la presentació de l'inventari d'existències per inici o cessació d'activitat subjecta a règims especials de l'IVA.

Els ingressos o deduccions han d'efectuar-se en les autoliquidacions del període de liquidació en què s'haja produït l'inici o cessació en l'aplicació del règim.