Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Models

1. Models de presentació periòdica

Règims Model Periodicitat
Model general 303 trimestral / mensual
Règims especials aplicables a les vendes a distancia i a determinades
entregues interiors de béns i prestacions de servicis
369 trimestral / mensual
Règim grup entitats 322-353 mensual

Els subjectes passius que complimenten models de presentació periòdica trimestral presentaran, en el mateix termini que hagen de presentar l'autoliquidació de l'últim trimestre natural, una declaració resum, model 390, comprensiva de les diferents declaracions periòdiques presentades, a excepció dels que presenten el model 369 i d'aquells subjectes passius que resulten exonerats mitjançant Ordre  de la persona titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública de l'obligació de presentar esta declaració resum anual, model 390 (article 1 de l'Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre).

El model 303 es presentarà en format electrònic, a través d'Internet, utilitzant:

 1. Les persones físiques, no obligades a utilitzar certificat electrònic, podran presentar les seues declaracions mitjançant el sistema Cl@ve. Si més no, també podran utilitzar certificat electrònic.

 2. Les entitats sense personalitat jurídica hauran de presentar la seua declaració mitjançant certificat electrònic.

 3. Els següents  obligats  hauran d'utilitzar certificat electrònic reconegut : les Administracions Públiques, aquells obligats tributaris adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a alguna de les Unitats de Gestió de Grans Empreses, els obligats tributaris període de liquidació del qual coincidisca amb el mes natural, i les entitats que tinguen la forma jurídica de societat anònima o societat de responsabilitat limitada.

Amb efectes per a l'any 2023, i d'aplicació a les autoliquidacions d'aquell any i següents, se suprimix la possibilitat de presentar el model 303 en paper imprés generat exclusivament mitjançant la utilització del servici d'impressió ubicat en la Sede electrònica (predeclaració).

Com a novetat el 2023, si el resultat de la declaració és un ingrés i el període trimestral, el contribuent (excepte Administracions Públiques, obligats tributaris adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a alguna de les Unitats de Gestió de Grans Empreses, societats anònimes o de responsabilitat limitada), pot escollir com a forma de pagament «Document per a ingressar en Banc/Caixa» (model 002). Una vegada confirmada i presentada la declaració a través del formulari del model 303, es generarà el document d'ingrés per a imprimir i efectuar el pagament en una entitat col·laboradora, Banc o Caixa.

A la Seu electrònica de l'Agència Tributària s'ha incorporat un servici d'ajuda a l'emplenament del model 303 per a arrendadors que pot ser utilitzat exclusivament per arrendadors de locals i habitatges urbans que no duguen a terme una altra activitat, i sempre que durant el trimestre no hagen realitzat operacions d'arrendament amb opció de compra, servicis complementaris d'hostaleria o adquisicions de béns o servicis a proveïdors estrangers o establits a les Canarias, Ceuta o Melilla.

S'ha incorporat també el servici d'ajuda «Pre303.Un servici per a tots» per a l'emplenament del model 303 disponible per a TOTS els contribuents segons el seu perfil d'activitat.

Les formes de presentació habilitades per al model 390 són les següents:

 • Amb certificat electrònic. Podrà ser utilitzat per tots els subjectes passius. No obstant això, és obligatori el seu ús per als subjectes passius inscrits en el Registre de devolució mensual, aquells que tinguen la condició de gran empresa o estiguen adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents, els que tributen en Règim especial del grup d'entitats, les Administracions Públiques, així com aquells que tinguen forma jurídica de societat anònima o societat de responsabilitat limitada.

 • Amb Cl@ve o sistema de firma amb clau d'accés en un registre previ com usuari establit. Este sistema podrà ser utilitzat per totes les persones físiques no obligades a la utilització de certificat electrònic.

La presentació dels models 322 i 353 s'haurà d'efectuar de forma obligatòria per via telemàtica a través d'Internet amb certificat electrònic reconegut.

La presentació del model d'autoliquidació 369 «impost sobre el valor afegit. Autoliquidació dels règims especials aplicables als subjectes passius que presten servicis a persones que no tinguen la condició de subjectes passius, que efectuen vendes a distancia de béns i certes entregues interiors de béns», podrà realitzar-se:

 • Pels subjectes passius acollits al «Règim exterior a la Unió» amb certificat electrònic reconegut.

 • Pels subjectes passius acollits al «Règim de la Unió» o al «Règim d'importació »amb certificat electrònic reconegut i amb Cl@ve, si el subjecte passiu és una persona física.

2. Models de presentació no periòdica

Hauran de presentar autoliquidació especial de caràcter no periòdic, els següents subjectes passius per les operacions subjectes indicades i en els models que s'assenyalen a continuació:

Obligats

Operacions

Model

Particulars
 • Entrega intracomunitària de mitjans de transport nous (sol·licitud de devolució)
308
 • Adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous
 • Operacions totalment o parcialment impagades, de la qual base imposable es modifica
309
Persones jurídiques no empresaris
 • Entrega intracomunitària de mitjans de transport nous (sol·licitud de devolució)
308
 • Adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous
 • Adquisició intracomunitària béns
 • Inversió del subjecte passiu
 • Operacions totalment o parcialment impagades, de la qual base imposable es modifica
309
Subjectes passius que realitzen només operacions sense dret a deducció
 • Adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous
 • Adquisició intracomunitària béns
 • Inversió del subjecte passiu
 • Operacions totalment o parcialment impagades, de la qual base imposable es modifica
309
Subjectes passius acollits al recàrrec d'equivalència
 • Adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous
 • Adquisició intracomunitària béns
 • Inversió del subjecte passiu
 • Entregues de béns immobles subjectes i no exemptes
309
 • Reintegre de quotes reemborsades a viatgers
308
 • Operacions totalment o parcialment impagades, de la qual base imposable es modifica
309
Subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca
 • Adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous
 • Adquisició intracomunitària béns
 • Inversió del subjecte passiu
 • Entregues de béns d'inversió, de naturalesa immobiliària subjectes i no exemptes
 • Ingrés de les regularitzacions practicades com a conseqüència de l'inici de l'aplicació del règim especial
 • Reintegre de les compensacions indegudament percebudes
309
 • Reintegre de compensacions a subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca
341
 • Operacions totalment o parcialment impagades, de la qual base imposable es modifica
309
Transportistes de viatgers o de mercaderies en règim simplificat
 • Adquisició de mitjans de transport, afectes a esta activitat, de categoria N1, N2 i N3 i que sol·liciten la devolució de les quotes d'IVA suportades en la seua adquisició
308
Empresaris o professionals adjudicataris en subhastes administratives o judicials
 • Entregues de béns o prestacions de servicis en el marc dels procediments d'execució forçosa excepte  operacions en les que es produïsca inversió el subjecte passiu
309
Persones jurídiques, empresaris o professionals (art. 5.Quatre LIVA)
 • Adquisicions intracomunitàries de servicis
309
Ens públics o establiments privats de caràcter social
 • Sol·licitud de devolució de quotes no deduïdes totalment en l'adquisició de béns objecte d'entrega posterior a Organismes reconeguts que els exporten en el marc d'activitats humanitàries
308
Beneficiaris del tipus reduït (art. 91.Dos.1.4º LIVA)
 • Incompliment requisits per a beneficiar-se de l'aplicació del tipus reduït en les operacions d'entrega i adquisició intracomunitària de vehicles
309