Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Les autoliquidacions de l'IVA

Cada subjecte passiu presentarà un únic model de declaració per període de liquidació, independentment del tipus d'activitat realitzada a l'efecte de l'IVA.

La presentació de l'autoliquidació es realitzarà fins i tot durant els períodes en els que no existisquen quotes meritades ni es practique deducció de quotes suportades o satisfetes, excepte quan es tracti de declaracions no periòdiques que només es presentaran quan es realitze el fet que motiva la seua presentació.

Els subjectes passius han de presentar una autoliquidació única en cada període de liquidació, excepte:

  • En els casos en els que l'Administració tributària autoritze la presentació conjunta, en una sola declaració, de les autoliquidacions corresponents a diverses subjectes passius.

  • En cas que el subjecte passiu haja sigut declarat en concurs, cas en què, hauran de presentar-se dos declaracions-liquidacions pel període de liquidació trimestral o mensual en el que s'haja declarat el concurs, una referida als fets imposables anteriors a esta declaració i una altra referida als posteriors.

  1. Models
  2. Terminis de presentació
  3. Formes de presentació