Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Procediment d'inscripció en el registre de devolució mensual

Les sol·licituds d'inscripció en el registre es presentaran el mes de novembre de l'any anterior a aquell en què hagen d'assortir efectes. La inscripció en el registre es realitzarà des del dia 1 de gener de l'any en el que haja d'assortir efectes. No obstant això, els subjectes passius que no hagen sol·licitat la inscripció en el registre en el termini establit en el paràgraf anterior, així com els empresaris o professionals que no hagen iniciat la realització d'entregues de béns o prestacions de servicis corresponents a activitats empresarials o professionals, però hagen adquirit béns o servicis amb la intenció, confirmada per elements objectius, de destinar-los al desenvolupament de tals activitats, podran igualment sol·licitar la seua inscripció en el registre durant el termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques. En ambdós casos, la inscripció en el registre assortirà efectes des de l'endemà a aquell en el que finalitze el període de liquidació d'estes autoliquidacions.

L'entitat dominant d'un grup que opte per l'aplicació del règim especial del grup d'entitats, en què totes elles hagen acordat, també, sol·licitar la inscripció en el registre, haurà de presentar la sol·licitud conjuntament amb l'opció per este règim especial, en la mateixa forma, lloc i termini que esta, assortint efectes des de l'inici de l'any natural següent. En el cas que els acords per a la inscripció en el registre s'adoptaren amb posterioritat, la sol·licitud haurà de presentar-se durant el termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques, assortint efectes des de l'endemà a aquell en el que finalitze el període de liquidació d'estes autoliquidacions.

La presentació de sol·licituds d'inscripció en el registre fora dels terminis establits comportarà la seua desestimació i arxive sense més tràmit que el de comunicació al subjecte passiu.

Els subjectes passius podran entendre desestimada la sol·licitud d'inscripció en el registre si transcorreguts tres mesos des de la seua presentació, no han rebut notificació expressa de la resolució de l'expediente.

L'incompliment d'algun dels requisits establits en l'apartat anterior, o la constatació de la inexactitud o falsedat de la informació censal facilitada a l'Administració Tributària, serà causa suficient per a la denegació de la inscripció en el registre o, en cas de tractar-se de subjectes passius ja inscrits, per a l'exclusió per l'Administració Tributària d'este registre.

L'exclusió del registre assortirà efectes des del primer dia del període de liquidació en el que s'haja notificat el respectiu acord i determinarà la inadmissió de la sol·licitud d'inscripció durant els tres anys següents a la data de notificació de la resolució que acorde la mateixa.

Els subjectes passius inscrits en el registre de devolució mensual estaran obligats a romandre en ell com a mínim durant l'any per al qual es va sol·licitar la inscripció o tractant-se de subjectes passius que hagen sol·licitat la inscripció durant el termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques o d'empresaris o professionals que no hagen iniciat la realització d'entregues de béns o prestacions de servicis corresponents a activitats empresarials o professionals, com a mínim durant l'any en el que sol·liciten la inscripció i l'immediat següent.

Les sol·licituds de baixa voluntària en el registre es presentaran el mes de novembre de l'any anterior a aquell en què hagen d'assortir efectes (desembre en el cas de grups que apliquen el règim especial del grup d'entitats regulat en el Capítol IX del Títol IX de la Llei de l'IVA ).

Els subjectes passius inscrits en el registre de devolució mensual hauran de presentar les seues autoliquidacions de l'impost exclusivament per via telemàtica i amb periodicitat mensual.