Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Contingut de la declaració informativa sobre pagaments fronterers

En el model 379, es declararà la següent informació respecte dels pagaments transfronterers en els que intervinguen els proveïdors de servicis de pagament:

 1. El codi  BIC o qualsevol altre codi identificador de l'entitat que identifique inequívocament al proveïdor de servicis de pagament, així com el seu nom o raó social i la funció que desenvolupa en nom del beneficiari.

 2. El nom o raó social i nom o noms comercials del beneficiari.

 3. Si es disposa del mateix, qualsevol número d'identificació a l'efecte de l'impost sobre el valor afegit, així com qualsevol altre número d'identificació fiscal nacional del beneficiari.

 4. El número IBAN o, si no es disposa del mateix, qualsevol altre mitjà identificatiu que permeta identificar inequívocament i proporcioneu la ubicació del beneficiari, així com el país d'ubicació del mateix.

 5. El codi BIC o qualsevol altre codi identificador que identifique inequívocament i proporcioneu la ubicació del proveïdor de servicis de pagament que actue en nom del beneficiari, quan este últim reba fons sense disposar de compte de pagament

 6. Si es disposa, la direcció o direccions del beneficiari.

 7. La data i l'hora del pagament o de la devolució del pagament.

 8. L'import i la divisa del pagament o de la devolució del pagament, així com el mètode de pagament.

 9. L'Estat membre d'origen del pagament percebut pel beneficiari, l'Estat membre de destí de la devolució, i la informació utilitzada per a determinar l'origen o el destí del pagament o devolució del pagament.

 10. Qualsevol referència que identifique inequívocament el pagament.

 11. Si escau, la dada de què el pagament s'ha iniciat en els locals físics del comerciant.