Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

La declaració informativa sobre pagaments transfronterers. Model 379

El creixement del comerç electrònic en els últims anys ha sigut exponencial i ha generalitzat la realització de compres transfrontereres.

En este context, amb l'objectiu de dotar als Estats membres d'intruments adequats per al control de les operacions transfrontereres en les que, sent aplicable el principi de tributació en destí i el destinatari consumidor final, la Directiva (UE ) 2020/284, del Consell, de 18 de febrer de 2020 per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE, pel que fa a la introducció de determinats requisits per als proveïdors de servicis de pagament, introduïx per als proveïdors de servicis de pagaments que intervenen en estes operacions l'obligació de mantindre registres detallats dels pagaments associats i a comunicar-los als diferents Estats membres.

La transposició a l'ordenament espanyol del contingut de la Directiva anterior, de la qual data límit és el 31 de desembre de 2023, s'ha emportat cap parcialment a través de l'article 166 quater de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, introduït per l'article 33 de la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria d'accessibilitat de determinats productes i servicis, migració de persones altament qualificades, tributària i digitalització d'actuacions notarials i registrals; i per la qual es modifica la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius,  que obliga als proveïdors de servicis de pagament del qual Estat membre d'origen o acollida siga el regne d'Espanya a mantindre registres suficientment detallats dels pagaments transfronterers realitzats i a la seua remissió a l'Administració tributària.

La completa transposició de la Directiva exigix el desplegament reglamentari dels registres que es regularà en el Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit mitjançant la modificació del mateix a través del Projecte de Reial decret, pel qual es modifiquen el Reglament de l'impost sobre el Valor, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament dels Impostos Especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, i el Reglament de procediments amistosos en matèria d'imposició directa, aprovat pel Reial decret 1794/2008, de 3 de novembre.

El text del citat projecte, sotmés al tràmit d'informació pública el 29 de maig de 2023, proposa la incorporació al Reglament de  l'  IVA d'un nou article 62 ter, que regule el contingut dels registres dels proveïdors de servicis de pagament i d'un nou article 81 bis per a regular l'obligació de presentar la declaració relativa als registres mantinguts per proveïdors de servicis de pagament, termini, forma i model.

Finalment, és necessari fer referència al projecte d'orde per a l'aprovació del model 379 «Declaració informativa sobre pagaments transfronterers», actualment en tramitació, que farà possible el compliment de l'obligació de subministrament d'informació a càrrec dels proveïdors de servicis de pagament descrita en els paràgrafs anteriors.

  1. Obligats a la presentació del model 379
  2. Contingut de la declaració informativa sobre pagaments fronterers
  3. Concepte de pagament transfronterer
  4. Termini i forma de presentació del model 379