Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Factures expedides per tercers

Els documents de facturació que ha d'expedir un empresari o professional poden ser confeccionats materialment per un tercer o pel mateix destinatari de l'operació (client). En qualsevol cas, l'expedidor de la factura, i responsable del compliment de l'obligació, seguix sent l'empresari o professional que realitza l'operació, pel que seran les seues dades identificatives els que es consignen en el document.

Quan l'obligació siga complida per un clienta de l'empresari o professional s'establixen requisits específics :

  1. Ha d'existir un acord previ entre ambdues parts.

  2. Cada factura ha de ser objecte d'acceptació per part de l'empresari o professional que haja realitzat l'operació.

  3. Les factures seran expedides en nom i per compte de l'empresari o professional que haja realitzat les operacions.

Les factures expedides pels destinataris o per tercers han de tindre una sèrie diferent per a cadascun d'ells.

Els subjectes passius llibres dels quals registre de l'Impost hagen d'emportar-se a través de la Sede electrònica de l'Agència Tributària, que hagen optat pel compliment de l'obligació d'expedir factura pels destinataris de les operacions o per tercers, hauran de presentar una declaració censal comunicant esta opció, la data a partir de la qual l'exercixen i, si escau, la renuncia a la mateixa i la data d'efecte.